Fysioterapitjenester i Drammen kommune leveres av privatpraktiserende fysioterapeuter ved fysikalske institutt, virksomhet for aktivitet og rehabilitering, fysioterapitjenesten for barn og unge og ved Frisklivssentralen.

Fysioterapibehandling tilbys av privatpraktiserende fysioterapeuter som har avtale med Drammen kommune. Du kan ta direkte kontakt med valgfritt institutt. Dersom du har behov for transport til behandling hos privatpraktiserende fysioterapeut eller behandling hjemme, må du ta kontakt med det instituttet som ligger nærmest der du bor. Det er ikke krav om henvisning fra lege. Fysioterapeuter med spesialkompetanse finner du i oversikten over instituttene.

 • Informasjon om egenandel til fysioterapibehandling finner du på helsenorge.no

Kontaktinformasjon: Oversikt over fysikalske institutt i Drammen 

Virksomhet for aktivitet og rehabilitering har ansvar for kommunalt fysioterapitilbud for voksne og eldre over 18 år. Kommunale fysioterapeuter samarbeider tett med andre tjenester i kommunen om fallforebygging for eldre, funksjonskartlegging, tilrettelegging for aktivitet, råd- og veiledning samt rehabilitering og habilitering for voksne over 18 år. Tjenestene gis i hjemmet, i kommunedelene eller på institusjon. Tjenester gis individuelt og i gruppe. Det er egenandel på noen gruppetilbud. Du kan kontakte tjenesten direkte for nærmere informasjon. Henvendelser prioriteres utfra en faglig vurdering.  

Virksomhet for aktivitet og rehabilitering koordinerer «Sterk og Stødig»  treningsgrupper for seniorer som er hjemmeboende og opplever begynnende ustøhet. Dette er for seniorer som går uten hjelpemidler innendørs og klarer deg i eget hjem uten særlig bistand. Tilbudet er gratis.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 409 17 047. Telefonen er ikke bemannet hele tiden, men den som legger igjen beskjed blir ringt opp senest neste virkedag.

 E-post: ergofysiohenvendelser@drammen.kommune.no

Fysio- og ergoterapitjenester for barn og unge tilbyr oppfølging til barn og unge 0 - 18 år. Vi jobber for at alle barn og unge, uavhengig av forutsetninger skal oppleve bevegelsesglede, trivsel og mestring i hverdagen. Bevegelsesglede og mestring er viktig for barns utvikling.

Fysioterapeutene og ergoterapeutene tilbyr kartlegging, tilrettelegging, trening og veiledning for barn som har utfordringer med å utføre daglige aktiviteter i hjem, skole og på fritiden. Dette innebærer blant annet:

 • Øve selvstendighet i personlig stell, påkledning og måltid og finne frem til hensiktsmessige måter å utføre aktivteter på 
 • Aktivitetstilpasning, for eksempel å tilrettelegge for balanse mellom aktivitet og hvile og utforme aktivitetsplan
 • Tilrettelegging av omgivelsene
 • Hjelpemiddelformidling
 • Råd og veiledning ved kognitive vansker, for eksempel med struktur, konsentrasjon og overgangssituasjoner
 • Oppfølging av barn på helsestasjoner samt deltakelse på gruppekonsultasjoner
 • Råd og veiledning om tilrettelegging av bolig og ved universell utforming
 • Råd og veiledning innenfor Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK)
 • Bassenggrupper og aktivitet- og bevegelsesgrupper til barn i barnehagealder
 • Slyngetrening for barn med ADHD
 • Opptrening etter operasjon eller akutt skade
 • Deltagelse i ansvarsgrupper 

Mange av barna vi møter har sammensatte vansker med behov for tverfaglig oppfølging. Vi gir oppfølging i samarbeid med barnet, foresatte og samarbeidspartnere.

Hvem kan få hjelp?

Barn og unge 0 - 18 år som har ulike utfordringer med bevegelse, motorikk og kognisjon kan få oppfølging av fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge.

Vi tilbyr oppfølging til barn og unge med lette eller mer alvorlig grad av:

 • Motoriske vansker som forsinket utvikling av grov,- og finmotorikk
 • Utviklingsforstyrrelser
 • Akutt skade eller sykdom
 • Kroniske lidelser som nevrologiske, revmatiske eller ortopediske sykdommer eller hjerte,- og lungeproblematikk 
 • Kognitive vansker
 • Kommunikasjonvansker
 • Nedsatt syn og hørsel

Hvor kan du få oppfølging?

Vi tilbyr oppfølging i hele kommunen og er fysisk lokalisert på Marienlyst, i Mjøndalen og i Svelvik. Fysio- og ergoterapitjenesten gir oppfølging i hjemmet, i egne lokaler, på helsestasjon, i barnehagen og på skolen. Individuell oppfølging for barn gis i deres naturlige og daglige miljø. På helsestasjonen gir fysioterapeuten informasjon og råd om motorisk utvikling. 

Hvordan sende en henvisning?

Foresatte kan selv henvise til Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge. Barnehage, skole, fastlege eller andre instanser kan fylle ut og sende henvisningsskjema. Henvisningsskjema må sendes per post, da det kan inneholde sensitive personopplysninger. 

Vennligst benytt dette Henvisningsskjema.

Skjema sendes til oss på følgende adresse:

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge 

Helsefremmende tjenester 0 - 100

Postboks 7500

3008  Drammen

Ventetid

Det kan være ventetid på oppfølging av fysio- og/eller ergoterapeut. Når henvisningen er mottatt sender vi brev med opplysninger om forventet ventetid. Det gjøres en vurdering i hver enkelt tilfelle ut i fra en fastsatt prioriteringsnøkkel.

Fysioterapi på institutt

Dersom barnet ditt trenger fysioterapi på kan det bli fulgt opp på et av de fysikalske intituttene i Drammen kommune. Kontaktinformasjon til de ulike institutten finner du her: Oversikt over fysikalske institutt i Drammen. Oversikt over fysikalske institutt i Drammen .Du kan selv ta kontakt med en privatpraktiserende fysioterapeut eller et institutt.

Kontaktinformasjon til fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge

Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen

Telefon: 90 19 51 51

E-post : febu@drammen.kommune.no

Kontaktinformasjon: febu@drammen.kommune.no 

Nyttige lenker og informasjon

Video om barns motoriske utvikling  0 - 15 måneder

Video om barns motoriske utvikling 1-6 år

Personer med langvarige og sammensatte plager (kognitive, fysiske, psykiske utfordringer) etter gjennomgått Covid 19 sykdom kan henvises til avdeling Aktivitet og rehabilitering. Langvarige plager er i denne sammenheng definert som vedvarende mer enn 6 uker etter isolasjonsfasen. Fastleger, helsepersonell og brukere selv kan henvende seg direkte til felles mottak i avdeling Aktivitet og rehabilitering.

Kommunens tilbud til personer som har gjennomgått en Covid-infeksjon avhenger av brukers funksjonsnivå og behov:

 • Gruppetilbud “Livet etter Covid”.
  Personer med langvarig og sammensatte plager tilbys et 8 ukers gruppetilbud med fokus på å finne tilbake til tidligere funksjon. Temaundervisning og felles refleksjon rundt temaer som kognitiv tilnærming, energiøkonomisering, aktivitetsbalanse, psykisk og fysisk helse er noe av innholdet i gruppetilbudet. Gruppetilbudet går over 8 ganger og varer i 2 timer inkl. pause, hvorav 30 minutter er satt av til fysisk aktivitet/avspenning. Gruppa ledes av fysioterapeut og ergoterapeut. Deltagerne vil oppfordres til selv å arbeide med egne utfordringer mellom hver samling.  Personer som ikke vil kunne nyttiggjøre seg gruppetilbudet vil vurderes for annen oppfølging.  Det foretas kartlegging og testing før og etter avsluttet tilbud. Ved behov for ytterligere medisinsk avklaring vil personen oppfordres til å ta kontakt med fastlege.

  Fastlege får, etter avtale med pasient, tilsendt kortfattet rapport etter avsluttet intervensjon.
 • Har man hatt et brått funksjonsfall og er i behov av et mer intensivt, tverrfaglig rehabiliteringsforløp kan det søkes om opphold på kommunal rehabiliteringsinstitusjon eller  oppfølging hjemme med rehabiliteringsteam.
 • Frisklivssentralen i kommunen tilbyr helsesamtale og gruppetrening 2 ganger i uka i 12 uker for personer som trenger hjelp/støtte til å komme i gang med fysisk aktivitet og livsstilsendring.
 • Privatpraktiserende fysioterapeut på institutt. De som har behov for veiledning av fysioterapeut for å bedre sin fysiske funksjon, kan ta kontakt med privat fysioterapeut.

Det legges opp til gjensidig dialog slik at aktuelle deltagere henvises til hensiktsmessig tilbud.