Oversikt over fastleger i ulike fora per januar 2023

  • Tillitsvalgt for fastlegene: Christine Hesla
  • LSU-representanter:
    • Fastleger: Christine Hesla, Torbjørn Jeppessen, Ellen Wang Ræstad, Henriette Skaar
    • Fra kommunen: Virksomhetsledere: Medisinskfaglig virksomhet John David Johannessen, Legevakt Hilde Fosnæs, Psykisk helse og rus Øyvind Schefte, virksomhetsleder Institusjons- og hjemmetjenester Anette Kristine Petersen. Kommuneoverleger: Kaia Høivik og Ingeborg Johannessen
  • Fastlegerepresentant for tildelinger av fastlegehjemler: Christine Hesla