Kommunen følger de til enhver tid gjeldende statlige retningslinjer for smittevern. Fra 15. juni åpnet Helsedirektoratet opp for arrangementer for inntil 200 personer.

Situasjonen kan endre seg på kort varsel, avhengig av smittesituasjonen i landet. Derfor er det viktig at arrangører til enhver tid holder seg oppdatert på de gjeldende reglene.

Les mer om vedtaket for arrangementer på Helsedirektoratets nettside

Covid-19 forskriften

Arrangementer med inntil 200 personer

Det er fra 15. juni tillatt med arrangementer for inntil 200 personer.

 • Arrangementet må avholdes på offentlig sted, der det er mulig å holde minimum 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand. Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmenheten ferdes.
 • Det må ikke være flere enn 200 deltakere tilstede. 
 • Arrangementet må ha en ansvarlig arrangør som har gjennomført en risikovurdering, og har oversikt over hvem som er tilstede slik at de kan bistå i eventuell smitteoppsporing senere. Oversikt over deltakere skal oppbevares forsvarlig, og slettes etter 10 dager.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke eller personer med symptomer ikke deltar på arrangementet, gjøre det mulig å ivareta hygiene, og sørge for at råd om smittevern og avstand følges.
 • Ansatte eller oppdragstakerne som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.

Unntak fra 1-metersregelen

Arrangementet kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for:

 • utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 • toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 • spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller
 • personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.

Med arrangement menes:

 1. Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening. Det er viktig at de til enhver tids gjeldende bransjestandarder for ulike idretter følges. Les smitteveileder for idrett.
 2. Kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater, og kino.
 3. Andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende. Loppemarked til inntekt for frivillige organisasjoner, omfattes ikke.

Arrangementer med flere enn 200 deltakere

Inntil videre er det forbudt med arrangementer med over 200 deltakere.

Risikovurdering

Det er opp til deg som arrangør å avgjøre om det er trygt å avholde arrangementet. Dette betyr at du må gjennomføre en risikovurdering for hvert arrangement slik at du sikrer en god smittevernhåndtering og kan gjøre nødvendige tilpasninger og tiltak. FHI har utarbeidet et nyttig og enkelt verktøy for risikovurdering for arrangementer.

Trenger du hjelp?

Du kan når som helst ta kontakt med Arrangementskontoret i Drammen kommune, dersom du har spørsmål om planlegging og gjennomføring av arrangementer. Du når oss på

Nyttig informasjon for arrangører

FHIs informasjon om arrangementer og risikovurderingsskjema

Smittevernveileder fra Norske konsertarrangører

Smittevernveileder for idrett fra FHI og Helsedirektoratet

Smittevernveileder for musikkøvelser fra Norsk musikkråd

Smittevernveileder for frivillige organisasjoner fra Frivillighet Norge og LNU

Støtteordninger