Dette er forskriften formannskapet i Drammen kommune har vedtatt for å begrense spredningen av koronasmitten. Reglene som er skissert i forskriften gjelder inntil videre.

§ 1 Private sammenkomster som ikke er arrangement

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig. Forbudet gjelder ikke sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand. Forbudet er videre ikke til hinder for at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand til andre deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.

§2 Lokale antallsbegrensninger for arrangement og sosiale sammenkomster

Følgende lokale begrensninger gjelder i tillegg til reglene i nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften):

  1. Ved gjennomføring av begravelser, bisettelser og seremonier ved grav, skal det ikke være flere enn 50 personer til stede hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
  2. Ved gjennomføring av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon skal det ikke være flere enn 10 personer til stede.

§3 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1.

§ 4 Ansvar

Drammen kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak.

§ 5 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft tirsdag 27. april klokken 24.00 og gjelder inntil videre.