Veileder til lokal forskrift.

Forholdet mellom lokal og nasjonal forskrift

Det gjelder for tiden både en nasjonal forskrift (Covid 19-forskriften) parallelt med Drammen kommunes egen forskrift.

På en rekke områder har den nasjonale forskriften bestemmelser som ikke overlapper den lokale, men som kommer i tillegg til de lokale bestemmelsene. På noen områder har den lokale forskriften bestemmelser som ikke finnes i den nasjonale og på enkelte områder finnes det bestemmelser som overlapper hverandre. 

Det er alltid den strengeste regel som gjelder, enten den finnes i nasjonal eller lokal forskrift.

Regler for private sammenkomster som ikke er arrangement og bestemmelser for antallsbegrensninger for arrangement

Private sammenkomster som ikke er arrangement

Forskriften skiller mellom private sammenkomster som ikke er arrangement og ulike typer arrangement. De private sammenkomstene som ikke regnes som arrangement er regulert forskriftens §1. Private sammenkomster som ikke er arrangement er alle former for sammenkomster i private hjem, hager, hytter, båter osv. Motstykket til disse sammenkomstene er de private sammenkomstene som er å regne som arrangement og dermed faller inn under de regler som gjelder for arrangement. Disse er i den nasjonale Covid 19-forskriften definert som

«private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster … på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller»

Det avgjørende for om sammenkomsten er arrangement eller privat sammenkomst som ikke er arrangement er i all hovedsak knyttet til om de er lokalisert privat eller om de foregår på offentlig sted, eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut.

Alle former for sammenkomster som ikke faller inn under definisjonen for arrangement, vil være å anse som private sammenkomster som reguleres av den lokale forskriftens §1.

 • For slike private sammenkomster som ikke er arrangement gjelder det antallsbegrensning på inntil 10 stykker.
 • Regelen gjelder både utendørs og innendørs.
 • I tillegg gjelder det et krav om at det alltid må være mulig å holde 1 meter avstand. I tillegg til en antallsbegrensning gjelder det altså også et krav til lokalenes dimensjonering. Ved denne beregningen inkluderes ikke eventuelle beskyttede (se nedenfor).
 • Begrensningen gjelder ikke hvis alle tilstedeværende er fra samme husstand.
 • Det er også unntak for barn i samme kohort (skole eller barnehage). Ved slike sammenkomster er det videre tillatt med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • De «beskyttede» teller ikke med, slik at disse kan komme i tillegg. De beskyttede er personer som:
  • er fullvaksinert mot covid-19-sykdom. Med fullvaksinert menes at man har fått to doser vaksine og det har gått én uke etter andre dose.
  • har fått én dose med covid-19-vaksine og det har gått tre til femten uker etter at dosen er satt.
  • har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene før samlingen finner sted

Russefeiring

Med unntak av arrangementer som reguleres i forskriftens § 2, er det viktig å merke at private sammenkomster i hjemmet, hagen (både ute og inne) eller i båt eller buss/bil, herunder russebuss også rammes av antallsbegrensningen på 10 etter § 1. Dette gjelder altså ingen unntak for russefeiring. Unntaket for kohorter gjelder bare for barn i barnehage eller barneskole.

Arrangement

Reglene om antallsbegrensning skiller i all hovedsak mellom utendørs og innendørs arrangement. Det er viktig å merke seg at den lokale forskriften kan ha regler som på enkelte områder er strengere enn den nasjonale forskriften og omvendt.

Hva som er å regne som arrangement følger av den nasjonale covid 19 forskriftens § 13. Den lokale forskriften følger opp bestemmelsens definisjoner og har egne antallsbegrensninger knyttet opp til disse. Den nasjonale bestemmelsen er derfor tatt inn her:

«Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller

 • a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 • b) kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 • c) seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 • d) livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
 • e) private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.

I henhold til lokal forskrift er det tillatt med følgende antall på innendørs arrangement:

 • Inntil 10 personer på private sammenkomster som er arrangement (unntak for barn i samme kohorter)
 • Inntil 10 personer for arrangement som nevnt i bokstavene a til d – dvs: idrettsarrangement, kulturarrangement, seminar/kurs, livssynssamlinger/seremonier (bryllup, begravelser, dåp, konfirmasjon), varemesser og midlertidige markeder.
 • Hvor publikum sitter på faste tilviste plasser er det tillatt med Inntil 100 personer.
 • Det gjelder en egen regel for idretts- og kulturarrangement som samler utøvere under 20 år som tilhører Drammen kommune, hvor det er tillatt med inntil 50 personer.

I henhold til lokal forskrift er det tillatt med følgende antall på utendørs arrangement:

 • 20 personer på arrangement som er privat sammenkomst slik som definert i Covid 19 forskriftens §13.
 • På de øvrige former for utendørs arrangement kan det være inntil 200 personer.
 • Idrett og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune, kan det være totalt 200 stykker. I beregningen av det totale antallet personer omfattes alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat.
 • På utendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser kan det være inntil 200x3 kohorter med 2 meters avstand mellom kohortene.

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

 • Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer
 • Utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 • Toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 • Spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.
 • Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

For idretts og kulturarrangement for barn og unge under 20 år, gjelder ikke dette, her er det totalt antall 200 uansett.

Med faste tilviste plasser menes: at publikum skal sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet, under hele arrangementet. Plassene er tilviste når de er nummererte, slik at man kjøper billetter eller verter viser til plasser. Helsedirektoratet anbefaler at arrangøren av hensyn til smittesporing bør sørge for en oversikt over hvor deltakerne sitter under arrangementet.

Idretts- og kulturarrangement for barn og unge under 20 år

Ved vurdering av hva som skal regnes som arrangement menes enkeltstående kamper/løp/oppvisning eks: 1 fotballkamp, som står enkeltkamp i terminliste, regnes som 1 arrangement.

Flere kamper, hvor de samme lagene møter hverandre, kan ikke «deles» opp til enkelt arrangement, dette vil telle som 1 arrangement med antallsbegrensning 50 stykk totalt.

Det er viktig å merke seg at de nasjonale reglene i Covid 19-forskriften for smittevernfaglig forsvarlig drift gjelder. Det er arrangøren som er ansvarlig for at dette følges. Det gjelder blant annet avstandskrav på 1 meter.

Påbud om hjemmekontor

 • Arbeidsgiver skal sørge for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
 • Arbeidsgiver må vurdere hva som er praktisk mulig på sin arbeidsplass, og gi de ansatte beskjed om hvordan utfallet av vurderingen er, altså hvilke konkrete rutiner og systemer for hjemmekontor som gjelder i den enkelte virksomhet. I vurderingen av hva som er praktisk mulig er det ikke relevant å legge vekt på at hjemmekontor er upraktisk, eller gjør at arbeidshverdagen ikke blir optimal.
 • Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.
 • Hjemmekontor vil for mange arbeidsgivere være en ulempe, men dette er ulemper som arbeidsgivere må leve med slik situasjonen er nå.
 • I vurderingen av hva som er praktisk mulig må arbeidsgiver ta hensyn til arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder kapittel 4 om krav til arbeidsmiljøet.
 • Møter bør så langt det er mulig gjennomføres elektronisk.
 • Hvor det ikke er mulig med elektronisk møte gjelder nasjonale regler om smittevern på arbeidsplasser.

Serverings- og skjenkesteder

Skjenkeforbudet ble opphevet den 27. mai 2021. Følgende regler gjelder for skjenking fra den 27. mai 2021:

 • Serverings- og skjenkesteder i Drammen kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).
 • De til enhver tids gjeldende regler om smittevernfaglig forsvarlig drift som følger både av den lokale og den nasjonale Covid 19 forskriften må følges.
 • Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette er ikke til hinder for å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar eller room service.

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje og femte ledd annet punktum.

Idretts- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år

 • For voksne over 20 år er det kun tillatt å organisere eller delta i idrettsaktivitet eller breddeidrett innendørs i grupper på inntil 10 personer, og med minst 1 meters avstand.

 • Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

 • Utendørs er det tillatt med grupper på 20 personer med minst 1 meter avstand.

Disse begrensningene gjelder ikke for toppidrettsutøvere og profesjonelle kulturaktører.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssyns hus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

 • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.