Veilederen gjelder for forskriften som ble vedtatt 18. desember 2020.

Innendørs arrangementer og organiserte aktiviteter

§ 1 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Bestemmelsen innebærer stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Dette gjelder blant annet:

 • treningssentre og lignende steder, museer, svømmehaller, spaanlegg, hotellbasseng, kinoer, teatre, konsertsteder, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår kultur-, underholdnings-, eller fritidsaktiviteter.

Formålet er å stenge disse stedene for publikum og de som bruker stedene til kultur-, underholdnings- eller fritidsformål.

 • Det skal fortsatt være mulig for ansatte å være tilstede i lokalene.
 • Det er mulig for profesjonelle kulturaktører å øve.
 • Det vil også være mulighet til å lage digitale tilbud.
 • Alminnelige p.t timer eller lignende individuell trening er ikke tillatt.
 • Nødvendig helsehjelp i form av rehabilitering og opptrening etter sykdom eller skade, utført av offentlig godkjent fysioterapeut eller tilsvarende helsepersonell etter helsepersonelloven, kan gjennomføres i eksternt treningssenter.
  Fysikalske institutt, naprapatklinikker, kiropraktorklinikker mv. med egne treningsrom kan fortsatt bruke disse i behandlingsøyemed. Slike treningsrom/sentre skal imidlertid være stengt for vanlige betalende kunder.
 • Enkelte tilbud i svømmehaller kan holde åpent. Dette gjelder skolesvømming for barn og unge under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge til og med 7. trinn.
  Det presiseres at babysvømming i denne sammenheng ikke er å anse som «svømmetrening for barn og unge under 20 år».
 • Videre skal det holdes åpent for svømming for profesjonelle utøvere/toppidrettsnivå, rehabilitering og opptrening i svømmehall som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør og annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Biblioteker holdes fortsatt åpent for alle, da disse er viktige arenaer for blant annet barn og unge.
 • Gallerier og annen utsalg av kunst omfattes ikke av stengevedtaket.
  Det er kun tillatt med innendørs arrangement på slike steder i tråde med § 11, altså med en begrensning på inntil 10 deltakere.
  Butikker og caféer i tilknytning til museer eller lignende vil kunne ha åpent, men kan ikke servere alkohol.
 • Tros- og livssynshus kan holde åpnet.
  - De begrensninger som følger av § 11 for innendørs arrangementer gjelder, det vil si at det kun er tillatt med arrangement i tros- og livssynshus med inntil 10 deltakere.
  - Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Personer som arrangøren har gitt i oppgave å underholde (sang, musikk o.l), og som holder minst to meters avstand til øvrig publikum under hele arrangementet, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Deltakere på arrangørsiden som ikke har oppgaver teller med i antall deltakere. Det påpekes at reglene som gjelder for gjennomføring av arrangement (herunder avstandsbestemmelser) som følger av den lokale forskriften og av Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) gjelder.
  - Antallsbegrensningen på 10 deltakere gjelder ikke for begravelser og bisettelser, her er det tillatt å være inntil 50 personer til stede.

Barn og ungdom

For å sikre tilbudet til barn og unge på lang sikt er det nå behov for kortvarige innstramminger for å begrense smitten. Det er derfor nødvendig for ytterligere tiltak for å få ned smittetallene blant ungdom i aldersgruppen 13-19 år.

Steder der det foregår organiserte fritidsaktiviteter og trening innendørs for barn i barneskole eller yngre, kan fortsatt holde åpent:

 • Det vil gjelde idrettshaller, aktivitetshaller, lokaler for kor, korps, dans, drama, kulturskole og lignende for barn i barneskole eller yngre. Innendørsanlegg kan med andre ord kun benyttes til organisert trening for barn og unge under 13 år. Det er kun den organiserte idretten for barn og unge under 13 år som kan benytte kommunens innendørs idrettsanlegg til trening.
 • Det vil også gjelde ideelle og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner for barn i barneskole eller yngre.
 • Det anbefales imidlertid sterkt å gjennomføre møte- og organisasjonsvirksomhet elektronisk.
 • Fritidsklubber for barn i barneskole eller yngre og skatehaller for barn i barneskole eller yngre kan også holde åpent.
 • Biblioteker holdes fortsatt åpent for alle, da disse er viktige arenaer for blant annet barn og unge.

Det presiseres at det likevel ikke skal pågå fritidsaktiviteter og trening for andre på slike steder. Kamper, turneringer, cuper, stevner ol er ikke tillatt for noen på slike steder. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper. Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende frarådes på det sterkeste.

Se også forskriften §§ 8 og 10 om munnbind og gjennomføring av arrangement innendørs.

Tilbud til personer med funksjonsnedsettelser og andre særlig sårbare grupper

 • Bestemmelsen gjør unntak for organiserte fritidsaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse eller andre særlig sårbare grupper og dette gjelder uavhengig av alder.
 • Dette omfatter blant annet personer med fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser, personer med rusproblemer samt barn og unge i en vanskelig livssituasjon. Likemannstilbud/behandling omfattes av unntaket. Det presiseres at det ikke skal pågå aktiviteter for andre på slike steder.
 • Det er ikke tillatt med flere enn 5 deltakere i tillegg til trener/støttepersonell.

Det skal være en ansvarlig arrangør/trener som skal sørge for at alle som er tilstede overholder nasjonale og lokale smittevernregler, herunder blant annet minst èn meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder.

Arrangementer og organiserte aktiviteter

§ 2 Utendørs fritidsaktiviteter og organisert trening for voksne

 • For voksne over 20 år tillates det utendørs fritidsaktiviteter og alle former for organisert trening, men med antallsbegrensning på inntil 10 deltakere samtidig i tillegg til trener.
 • Selv om antallet deltakere er 10 eller færre er det kun tillatt å arrangere eller delta på utendørs fritidsaktiviteter og organisert trening dersom det kan gjennomføres på en slik måte at alle deltakere kan holde 1 meters avstand.
 • Det er kun trening som er tillatt, arrangement som kamper, stevner, cuper osv er ikke tillatt. Antallsbegrensningen gjelder ikke for toppidretten og profesjonelle aktører, ser også § 3.
 • Bestemmelsen regulerer direkte at det er tillatt med utendørs fritidsaktiviteter for voksne over 20 år. For barn og unge under 20 år gjelder det for øvrig som tidligere at slike aktiviteter er tillatt uten antallsbegrensning.

§ 3 Forbud mot idrettsarrangement

Bestemmelsen innebærer at utendørs og innendørs idrettsarrangementer ikke er tillatt for noen, inkludert for barn og unge. Dette omfatter:

 • Kamper, cuper, stevner, turneringer og lignende

Utendørsanlegg kan benyttes til organisert trening for barn og unge under, samt for voksne i henhold til § 2.

Bestemmelsen åpner for at følgende er tillatt:

 • Organisert trening, kamper, cuper, stevner, turneringer utendørs for toppidretten, inkludert toppidrettsutøvere under 20 år.

Det påpekes at det er gitt regler om gjennomføring av arrangement i forskriftens §§ 11- 12, samt av Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Øvrige bestemmelser

§ 4 Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre og tros- og livssynshus

Butikker og kjøpesentre og tros- livssynshus skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes to meters avstand. Tillatt antall personer i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet, men det må tas hensyn til lokalets fysiske innretning, dvs hyller/ stativ osv. som begrenser arealet. Hvor slike forhold er til hinder for at det kan holdes to meters avstand vil dette være det avgjørende. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

For tros- og livssynshus gjelder denne bestemmelsen når det ikke arrangeres arrangement etter forskriftens § 11. Ved avholdelse av arrangement gjelder det egne regler i forskriftens § 11 (innendørs) samt Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).Det presiseres at etter covid-19 forskriftens § 13 første ledd bokstav g regnes kirkevandringer som arrangement.

§ 5 Kollektivreiser

Bestemmelsen innebærer en oppfordring om å unngå bruk av kollektivtransport i rushtiden og å unngå avganger med stor trafikk.

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal det brukes munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Plikten til å bruke munnbind gjelder likevel ikke:

 • For barn under 12 år eller
 • Personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

Det er ikke nødvendig å bruke munnbind på skoleskyss som foregår på egne busser hvor det ikke er andre passasjerer. Dette gjelder også skoleskyss som skjer med taxi/maxitaxi. Krav til bruk av munnbind for sjåføren er regulert i § 5.

Ved skoleskyss skal det tilstrebes å holde 1 meters avstand når man ikke sitter. På seter kan man sitte skulder-skulder.

For øvrig viser bestemmelsen til at det skal utvises særskilt oppmerksomhet ved å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

§ 6 Munnbind i taxi

Bestemmelsen regulerer bruk av munnbind også for drosjenæringen. Taxinæringen og andre transportører som driver persontransport er en svært viktig transportør for helse- og omsorgstjenesten og avgjørende for å opprettholde nødvendig akuttberedskap i ambulansetjenesten. Det er ikke lenger en anbefaling, men et påbud at også taxisjåførene bruker munnbind.

Påbud om bruk av munnbind for passasjerer gjelder uavhengig av om det er mulig å holde en meter avstand til sjåfør og medreisende. En normal taxi som driver persontransport, vil som regel ikke være stor nok til å holde en meter avstand mellom passasjer og sjåfør. Munnbind skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

For sjåfører av taxi gjelder påbudet om bruk av munnbind når taxien har passasjer. I motsetning til i øvrige deler av kollektivtransporten hvor sjåførene i liten grad har kontakt med kunden og som nå sitter innenfor et skjermet område, så har drosjesjåførene direkte kontakt med kunder ved at de ofte må hjelpe passasjerer ut og inn av bilen. Påbudet gjelder derfor også for fører av minibuss/maksitaxi selv om det i større biler er enklere å holde god avstand.

Barn under 12 år er ikke omfattet av påbudet. Personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, er heller ikke omfattet.

§ 7 Karantene

Bestemmelsens første ledd viser til de nasjonale bestemmelsene om karantene inntatt i Covid-19-forskriften kap. 2.

Bestemmelsens annet ledd viser til Covid-19-forskriften § 5 som sier at personer som er i smitte- eller innreisekarantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted, og kan kun oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med.

Bestemmelsens tredje ledd sier at overnattingssteder i Drammen kommune skal tilrettelegge for å ivareta gjester i karantene og tilrettelegge for dem, samtidig som smittevernregler skal overholdes.

§ 8 Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgiver skal sørge for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgiver må vurdere hva som er praktisk mulig på sin arbeidsplass, og gi de ansatte beskjed om hvordan utfallet av vurderingen er, altså hvilke konkrete rutiner og systemer for hjemmekontor som gjelder i den enkelte virksomhet.

I vurderingen av hva som er praktisk mulig er det ikke relevant å legge vekt på at hjemmekontor er upraktisk, eller gjør at arbeidshverdagen ikke blir optimal.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Hjemmekontor vil for mange arbeidsgivere være en ulempe, men dette er ulemper som arbeidsgivere må leve med slik situasjonen er nå.

I vurderingen av hva som er praktisk mulig må arbeidsgiver ta hensyn til arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder kapittel 4 om krav til arbeidsmiljøet.

Bestemmelsen gjelder for arbeidsgivere med tilholdssted i Drammen kommune.

Etter vedtakelsen av forbud mot innendørs arrangement, se forskriftens § 10, vil det ikke lenger være anledning til å avholde seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.

Unntak gjelder møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid. Men for slike møter gjelder altså denne bestemmelsens første ledd; møter bør så langt det er mulig gjennomføres elektronisk.

Hvor det ikke er mulig med elektronisk møte gjelder nasjonale regler om smittevern på arbeidsplasser.

Møter som ikke faller under covid 19 forskriftens § 13 bokstav c, og som dermed ikke er arrangement, vil være å anse som privat sammenkomst etter denne forskrifts § 9, og har dermed en antallsbegrensning på 10 personer.

§ 9 Plikt til å bruke munnbind

Bruk av munnbind i kollektivtransport og taxi er regulert i forskriftens §§ 4 og 5.

Plikten gjelder i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Plikten gjelder i hovedsak alle offentlige steder, med noen få unntak.

Det er den enkeltes ansvar å overholde reglene om munnbind.

For å sikre et klart regelverk er stedene som er omfattet av påbudet uttømmende regulert i bestemmelsen, samt i forskriftens §§ 3 og 4.

Bestemmelsen er ment å omfatte alle former for butikker hvor kunder kjøper varer, eksempelvis varehandel, kiosk, bensinstasjoner, renserier o.l.

Fellesareal på kjøpesenter omfatter ganger, toalett, garasje, trappeoppganger, rulletrapper.

Andre virksomheter inne på kjøpesenter som ikke er nevnt i bestemmelsen er ikke omfattet av denne definisjonen. Det kan for eksempel være fysioterapi, neglsalong, frisør mv.

Tros- og livssynshus er ment å omfatte:

Kirker, moskeer, synagoger, seremonibygg o.l

Plikten til å bruke munnbind på steder omfattet av forskriften gjelder også for ansatte ved slike steder. Unntaket er for de ansatte hvor det kan holdes en meters avstand fra de besøkende.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke ved korte passeringer.

Steder som ikke er omfattet av denne bestemmelsen er eksempelvis:

Virksomheter med en-til-en-kontakt som frisører og virksomheter som tilbyr hudpleie, tatoveringer, o.l

Utdannings- og barnehagesektoren. Smittevernreglene i skole- og barnehage er derfor uendret.

I tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet gjelder ikke plikten til å bruke munnbind for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Vi viser for øvrig til Folkehelseinstituttets nettsider når det gjelder råd og anbefaling om bruk av munnbind.

§ 10 Gjennomføring av private sammenkomster

 • Begrensningen gjelder både innendørs og utendørs, uansett alder.
 • Begrensningen på 10 personer gjelder selv om de samme eller flere av de samme personene møtes i større grupper andre steder, for eksempel på skole eller i barnehage (kohorter).
 • Alle deltakere som ikke tilhører samme husstand skal kunne holde 1 meters avstand til hverandre.
 • Begrensningen gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.
 • Første ledd er likevel ikke til hinder for å arrangere eller delta på private selskaper med inntil 10 gjester inntil to ganger i perioden 23.12 – 1.1.2021. Det kan ikke inviteres flere gjester enn at man kan holde 1 meter avstand mellom personer som ikke er i samme husstand. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det unntak som her fremkommer anviser til at det er tillatt med 10 gjester – til forskjell fra begrensningen i første ledd hvor det ikke er tillatt å være flere enn 10 personer samlet. Dette innebærer at det altså er tillatt med 10 gjester i tillegg til den husstand som ber inn.

§ 11 Gjennomføring av arrangementer innendørs

Det er nå tillatt med innendørs arrangement med 10 deltakere, såfremt avstandsbestemmelsene kan overholdes.

Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder. Likevel slik at innendørs idrettsarrangement ikke er tillatt for andre enn toppidretten og profesjonelle idrettsutøvere, jfr. forskriften § 3.

Antallsbegrensningen i første ledd gjelder ikke for følgende arrangement:
a) Begravelser og bisettelser. På slike arrangement er det tillatt å være inntil 50 personer til stede. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.
b) Arrangementer for vanskeligstilte i regi av organisasjoner (herunder frivillige organisasjoner) og kommunale aktører i juletiden. På slike arrangementer er det tillatt å være inntil 20 personer. Arrangøren skal sørge for at alle som er tilstede skal kunne holde minst èn meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder.

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a til § 13d.

Ved motstrid gjelder denne forskrift foran covid-19-forskriften § 13a – 13d.

 • Det presiseres at alle konferanser, seminarer og andre faglige sammenkomster omfattes av antallsbegrensningen, inkludert bespisning og tilstelninger i forbindelse med slike sammenkomster.

Møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet omfattes ikke av forbudet. Det innebærer at eksamen, inkludert privatisteksamen, fortsatt kan gjennomføres.

 • Tros- og livssynssamlinger og seremonier omfattes også av begrensningen i forhold til avholdelse av arrangement, men det gjøres unntak for begravelser og bisettelser med maksimalt 50 personer tilstede såfremt det kan holdes minst en meters avstand.
 • Kirkevandringer regnes som arrangement etter Covid-19 forskriften.
 • Organisert trening og fritidsaktiviteter er ikke «arrangement», det er derfor ikke tillatt med slike aktiviteter etter denne bestemmelse for barn fra ungdomsskole og oppover og voksne etter denne bestemmelsen. Organisert trening og fritidsaktiviteter innendørs er kun tillatt for barn i barneskole eller yngre jf. § 1.
 • Det er videre en anbefaling og et ønske at idrettslagene innfører noen begrensninger for å redusere sosial kontakt og forebygge smitte for barn i barneskolealder og yngre: Det oppfordres til å minimere bruken av garderober.
 • Det oppfordres til å minimere tilstedeværelse av personer som ikke er direkte knyttet til treningsaktiviteten. 

§ 12 Gjennomføring av arrangementer utendørs

For utendørs arrangementer er det fortsatt en antallsbegrensning på 200 personer såfremt det holdes minst en meters avstand. Se før øvrig de unntak og begrensninger som følger av denne forskriftens § 2.

§ 13 Serverings- og skjenkesteder

Tidligere bestemmelser om åpningstider er opphevet, men det er vedtatt totalt forbud mot skjenking av alkohol på samtlige av de serverings og skjenkesteder i Drammen kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av covid-19 forskriften. Servering og skjenkesteder må overholde krav til forsvarlig drift som følger av covid-19 forskriften.

Brudd på bestemmelsen om forbud mot alkoholservering og ikke overholdelse av krav til smittervernfaglig forsvarlig drift gir kommunen rett til å stenge ned serveringsteder.

Bruk av munnbind på serveringssteder er nå regulert i § 7.

Nasjonale krav til serveringssteder:

 • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas.
 • Det skal utarbeides rutiner for god hygiene og godt renhold, og sørges for at disse rutinene blir overholdt.
 • Det skal sørges for at besøkende og personell kan holde minst 1 meter avstand til personer i annen husstand.
 • Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord.
 • Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.
 • Bordservering og sitteplasser for de serveringsstedene som skjenker alkohol.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Dette innebærer at serveringssteder som har skjenkebevilling skal ha et system for å registrere gjestenes kontaktopplysninger. Registreringsordningen er kun rettet mot gjester som skal oppholde seg i serveringsstedets lokaler, og ikke kunder som bare kjøper mat og drikke som de tar med.
 • Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer.
  Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet.
 1. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet.
 2. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.
 3. Kontaktinformasjon som navn og telefonnummer er personopplysninger. Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) stiller krav til behandling av personopplysninger.
 4. Datatilsynet gir veiledning om forståelsen av personvernregelverket. Her kan du lese med om virksomhetenes plikter ved behandling av personopplysninger og https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2020/besoksregistreringog-smittesporing/
 5. Kontaktopplysningene kan kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Det er kommunen som skal drive smitteoppsporing, ikke virksomheten. Det er derfor kommunen som må avgjøre hvilke personer som eventuelt skal kontaktes i smittesporingsarbeidet og hvordan det skal gjøres.

§ 14 Påtale

Bestemmelsen er ny i forskriftene og presiserer at forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften kan straffeforfølges.