Skolene er stengt i Drammen kommune

Skoler i Drammen kommune er stengt fra og med 13.mars Skolene skal ha et omsorgstilbud for barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten eller i andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov der foreldre har er avhengig av et omsorgstilbud.

Omsorgstilbud gjelder for elever på 1.-4. trinn og for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når skole eller andre dagtilbud er stengt.

Omsorgstilbudet for småtrinnet skal foregå innenfor skole og SFO/AKS sin ordinære åpningstid. Det betyr at elever som ikke har plass på SFO/AKS, i utgangspunktet ikke får plass i omsorgstilbudet i SFO/AKS sin åpningstid. Skolene skal være fleksible hvis foreldrene ønsker å kjøpe plass på SFO/AKS. Elevene får samme opplæringstilbud som elevene hjemme.

Rett til plass i omsorgstilbud pga samfunnskritiske oppgaver

Foreldre som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med samfunnskritiske funksjoner gir beskjed til skolen om dette. Retten gjelder foreldre der begge har et arbeid som har en samfunnskritisk funksjon eller der en eneforsørger har et slikt arbeid.

I utgangspunktet legger kommunen til grunn at alle foreldre forholder seg lojalt til føringene som har kommet fra nasjonale myndighetene og vil ikke kreve dokumentasjon fra arbeidsgiver. Hovedmålet er å redusere risiko for smitte av Koronavirus samtidig som man opprettholder viktige samfunnsfunksjoner.

De aller fleste foreldre vil i dagens situasjon derfor holde sine barn hjemme i tråd med nasjonale føringer. Skoler skal legge til grunn at foreldre som benytter seg av omsorgstilbudet, nøye har vurdert behovet for et slik tilbud. Det betyr at skoler skal ta imot eleven. Dersom virksomhetsleder/rektor ønsker å stille spørsmål knyttet til foreldres vurdering, skjer dette gjennom telefonkontakt.

Rett til omsorgstilbudet pga særlig omsorgsbehov

Det er i første omgang foresatte som må vurdere bruk av tilbudet opp mot eleven sitt omsorgsbehov og egen mulighet for å ivareta omsorgen for barnet. Skoler skal tilby et omsorgstilbud for disse elevene i de tilfellene der foresatte har behov for det. Dette uavhengig om begge foresatte har jobber som er definert som samfunnskritiske funksjoner.

et kan være aktuelt å gi omsorgstilbudet hjemme, hvis det medfører mindre mulighet for spredning av smitte. Her må hensyn til smittefare vurderes opp mot foresattes behov. Skolene må også ta hensyn til bemanningen de har tilgjengelig når de planlegger. Det er forventet stort fravær i perioden fremover noe som redusere mulighet og kapasiteten til å legge til rette for et slikt omsorgstilbud.

Thomas Larsen Sola

Kommunalsjef for skoler i Drammen kommune