Helsedirektoratet skrev i brev til landets kommuner 14. mars 2020 at det skulle innføres adgangskontroll og alminnelig besøksstans ved sykehjem. I Drammen var disse tiltakene da allerede blitt iverksatt.

Pasienter og brukere på helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i andre boformer i helse- og omsorgstjenesten, vil på grunn av sin helse- og sykdomstilstand ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av COVID-19. For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

I noen tilfeller vil det være behov for å gjøre unntak fra besøksstans. Eksempler på dette vil være pårørende til kritisk syke pasienter og brukere. Ved unntak vil det i hvert tilfelle vurderes betydningen av besøket opp mot risiko for smitte. Særskilte smitteverntiltak settes inn dersom den besøkende har:

  • vært i land utenfor Norge siste 14 dager
  • har symptomer på luftveisinfeksjon

Dersom besøk av ulike grunner ikke kan unngås, må vakthavende sykepleier ved avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.