Spørsmål og svar om korona-vaksinering

Før vaksinasjonen

Se anbefalinger til de forskjellige gruppene her:

Folkehelseinsituttet (FHI) anbefaler:

  • Grunnvaksinasjon til alle gravide som ennå ikke er grunnvaksinert. Dette gjelder uavhengig av trimester.
  • Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden 2. dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.
  • Les om gravide og ammende på Folkehelseinstituttet

Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen.

Har du spørsmål om egen helse, personlig risiko eller andre bekymringer rundt å ta vaksinen? Da anbefales det å ta kontakt med egen lege for å drøfte dette.

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt, med minst mulig bivirkninger. Selv om nye vaksinene testes grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Når en vaksine er godkjent, vet vi mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne. Vi vet sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet foreløpig lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon.

Barn 5–11 år, med alvorlig grunnsykdom

Barn i denne gruppen som er bosatt i kommunene Asker, Bærum, Lier og Øvre Eiker får tilbud om vaksine i Drammen.

Øvrig vaksinasjon 

Tilbudet om vaksine går til dem som er folkeregistrert i Drammen kommune og dem som oppholder seg i kommunen.

Det betyr at innbyggere i nabokommuner må forholde seg til sin hjemkommune.

Med “oppholde seg" forstår vi dem som ikke lett kan forflytte seg til hjemkommunen sin eller har midlertidig bosted i Drammen.

Tilbudet gjelder dermed ikke norske statsborgere som oppholder seg i utlandet. Tilbudet omfatter utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge dersom de tilhører de definerte målgruppene for vaksine.

Registrering og timebestilling

I svært få tilfeller tilbyr kommunen vaksinering hjemme hos innbyggeren. De fleste som har dette behovet er tilknyttet hjemmetjenesten. Ta da opp spørsmålet med dem.

Er du ikke tilknyttet hjemmetjenesten og har vanskeligheter med å komme seg til vaksinasjonslokalene? Ta kontakt med Tjenestetildeling og koordinerende enhet på telefon 32 04 55 70.

Beboere på sykehjem eller ved institusjoner i kommunen blir ivaretatt der de bor.

Ring vaksinetelefonen 32 04 40 00 dersom du ikke kan møte til timen som er avtalt. Åpningstider for vaksinetelefonen.

Et d-nummer er et midlertidig ID-nummer som du får hvis du har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, eller har en oppholdstillatelse og skal være her i mindre enn seks måneder.

Oppholder du deg i Drammen kommune og ikke har D-nummer, DUF-nummer eller norsk fødselsnummer. Da kan du allikevel bli vaksinert.

Har du spørsmål så ring vaksinetelefonen 32 04 40 00. Åpningstider for vaksinetelefonen.

Etter vaksinasjonen

For de som ikke har tilgang på Helsenorge.no fordi de ikke har fødselsnummer, d-nummer eller DUF-nummer kan få utskrevet vaksinebevis når siste vaksine blir tatt. Du må selv spørre om det.  

Vi har ikke anledning til å oppdatere vaksinebøker.

Du trenger ikke å registrere vaksinen i Norge.

Registreringen av satte doser skal skje i helsenorge.no uten at du trenger å gjøre noe.

Men har gått noen dager etter vaksinering og koronavaksinen du har tatt fremdeles ikke viser i din oversikt på helsenorge.no, ta kontakt med Drammen kommunes vaksinetelefon 32 04 40 00 (åpningstider).

Har du alvorlige bivirkninger og må ha legetilsyn så ring fastlegen din. Er ikke fastlegen tilgjengelig ring 116 117

  • Ring 113 om det er akutt og står om liv

Meld inn bivirkninger