Vaksineanbefalinger

Hvor mange doser og når vaksinene bør tas avhenger av hvilken aldersgruppe du tilhører.

Beskyttelse mot koronavirus oppnås ved det som kalles immunologiske reaksjoner. Gjennomgått koronasykdom og en vaksinedose anses begge som immunologiske reaksjoner fram til og med første oppfriskningsdose. Fra 2. oppfriskningsdose er ikke gjennomgått koronasykdom sidestilt med vaksinedose

Det innebærer at gjennomgått infeksjon kan telles som én vaksinedose hvis det er mer enn tre uker mellom vaksine og gjennomgått infeksjon.

 • 18-64 år i risikogruppen bør ha fire eller fem doser avhengig av om de har to eller tre doser i grunnvaksineringen.
 • De som fyller 75 år i år og eldre bør ha fem doser.
 • De som fyller 65 år i år og eldre bør ha fire doser.
 • De over 45 år bør ha tre slike reaksjoner.
 • Alle i alderen 16–44 år bør ha minst to reaksjoner.
 • Barn og unge får sjeldent alvorlig forløp av korona, men aldersgruppen 5–15 år kan få inntil to vaksinedoser.

Vaksineanbefalinger

Se hvilke anbefalinger som gjelder for de ulike gruppene:

Antall doser

Det anbefales å ta andre oppfriskningsdose (fjerde eller femte dose avhengig av om du ble anbefalt to eller tre doser som grunnvaksinering).

Tid mellom dosene

Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.

Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være 3 til 4 måneder, da gjennomgått infeksjon ser ut til å gi god beskyttelse den første tiden etter infeksjonen.

Risikofaktorer er som følger:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Antall doser

Barn i denne gruppen som har fullført grunnvaksinering for mer enn 4 måneder siden anbefales nå en oppfriskningsdose.

Denne gruppen bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine med 8 -12 ukers mellomrom mellom dosene.

Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering. Barn og ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser koronavaksine.

Tid mellom dosene

8 -12 ukers mellomrom mellom dosene.

Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering.

Risikofaktorer er som følger:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling motkreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Doser

Gravide i 2. og 3. trimester som enten er grunnvaksinert eller har fått en oppfriskningsdose er nå anbefalt oppfriskningsdose. 

Tid mellom dosene

Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.  

Antall doser

Hvor mange doser kan personer med alvorlig svekket immunforsvar få?

Denne gruppa kan få tre doser i grunnvaksinering, i tillegg til én eller to oppfriskningsdose.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen.

Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem. For en del av disse pasientene vil denne oppfriskningsdosen være dose nummer 5.

Tid mellom dosene

Hvor lang tid bør det gå mellom hver dose?

To eller fire uker avhengig av vaksinetype mellom dose én, to og tre.

Tre måneder til oppfriskningsdosen.

Tilbudet gjelder disse pasientgruppene:

 • Organtransplanterte, beinmargstransplantasjon siste to årene, eller en pågående graft versus host-sykdom (GVHD) som krever immunsuppresjon, etter vurdering av behandlende sykehusspesialist.
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling
 • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten (prednison (≥20 mg Prednison eller tilsvarende per dag), cellegift og enkelte andre legemidler som behandlende spesialist vil gjøre en vurdering av)
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Alder alene anses foreløpig ikke som indikasjon for en tredje dose.

Antall doser

Hvor mange doser anbefales?

Alle som fyller 75 år i år eller er eldre anbefales å ta tredje oppfriskningsdose (femte dose).

Tid mellom dosene

Hvor lang tid bør det gå mellom hver dose?

Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst seks måneder etter siste vaksinedose.

Antall doser

Hvor mange doser anbefales?

Alle som fyller 65 år i 2022 eller er eldre anbefales å ta andre oppfriskningsdose (fjerde dose).

Tid mellom dosene

Hvor lang tid bør det gå mellom hver dose?

Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.

Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være 3 til 4 måneder, da gjennomgått infeksjon ser ut til å gi god beskyttelse den første tiden etter infeksjonen.

Antall doser

Hvor mange doser anbefales?

Det anbefales 3 reaksjoner. En reaksjon er enten en vaksinedose eller gjennomgått koronasykdom.

Dette kan være 2 grunnvaksinering pluss oppfriskningsdose, eller to doser og koronasykdom.  

Tid mellom dosene

Hvor lang tid bør det gå mellom hver dose?

Det bør gå 3-4 uker mellom vaksine 1 og 2, avhengig av vaksinetype.

Til oppfriskningsdose (dose tre) bør det gå 20 uker.

Antall doser

Hvor mange doser anbefales?

Det anbefales 2 reaksjoner. En reaksjon er enten gjennomgått koronasykdom eller en vaksinedose.

Men du kan få 3 reaksjoner. Dette betyr enten 2 grunnvaksinering pluss oppfriskningsdose eller to vaksinedoser og koronasykdom.

Tid mellom dosene

Hvor lang tid bør det gå mellom hver dose?

Det bør gå 3-4 uker mellom vaksine 1 og 2, avhengig av vaksinetype.

Til oppfriskningsdose (dose tre) bør det gå 20 uker.

Antall doser

Hvor mange doser anbefales?

Det er ingen ytterligere anbefaling om videre grunnvaksinasjon av ungdom i alderen 16-17 år. Vaksinasjon kan fortsatt være aktuelt særlig for ungdom som verken har gjennomgått sykdom eller har blitt vaksinert, eller som av andre årsaker har behov for vaksinasjon.

Tid mellom dosene

Hvor lang tid bør det gå mellom hver dose?

Det bør gå 8-12 uker mellom vaksine 1 og 2.

Antall doser

Hvor mange doser kan barnet få?

Barn fra 12-15 år kan få 2 doser med Pfizer.

Samtykke

Kreves samtykke for vaksinering?

Det kreves samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret for barnet.

Og det må gis samtykke for hver vaksinedose.

Tid mellom dosene

Hvor lang tid bør det gå mellom hver dose?

Det bør gå 3-4 uker mellom vaksine 1 og 2.

Antall doser

Hvor mange doser kan barnet få?

Barn fra 5-11 år kan få to doser med en egen barnevaksine fra Pfizer.

Samtykke

Kreves samtykke for vaksinering?

Det kreves samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret for barnet.

Og det må gis samtykke for hver vaksinedose.

Tid mellom dosene

Hvor lang tid bør det gå mellom hver dose?

Det bør gå 3-4 uker mellom vaksine 1 og 2.