Fengselshelsetjeneste

Innsatte i fengsel har rett til de samme helsetjenestene som den øvrige befolkningen. Fengselshelsetjeneste er et kommunalt ansvar

Innsatte skal gis et helsetjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov etter en individuell vurdering. Her som utenfor fengselet er det faglige vurderinger som skal legges til grunn.