Det er ikke lenger besøksstans ved institusjonene og omsorgsboligene i Drammen kommune. Selv om besøksforbudet ikke lenger gjelder, må vi følge noen retningslinjer for å skjerme våre pasienter mot smitte. Vi ber dere om å sette dere inn i nåværende retningslinjer:

Følgende gjelder for alle besøk (både ute og inne) på Drammen helsehus

 1. Besøk skal avtales på forhånd ved å ringe
  • Mandag – fredag kl. 10:00 - 15:00 - Resepsjonen tlf. 320 47200
  • Lørdag og søndag kl. 10:00 - 14:00
   • avd. 1 tlf. 32 04 73 70
   • avd. 2 tlf. 32 04 73 76
   • avd. 3 tlf. 32 04 73 82
   • avd. 4A tlf. 32 04 73 91
   • avd. 4B tlf. 32 04 73 18
 2. Reservasjon må gjøres en dag før besøk, dvs. for et besøk av gangen. Dette for å sikre at alle våre pasienter kan motta besøk.
 3. Besøksplanlegging koordineres via hovedpårørende.
 4. Det føres besøksprotokoll, slik at institusjonen har oversikt over hvem som til enhver tid har vært på besøk.
 5. Varighet av besøk per pasient er satt til 1 time, dette inkluderer oppfølgingsspørsmål, håndhygiene, forflytning av pasient mm.
 6. Besøket begrenses til to besøkende per besøkstime.
 7. Grunnet økt smitte i samfunnet må vi begrense antall besøkende/besøkstiden og institusjonen har ansvar for å gjøre en vurdering av hvert enkelt besøk. Anbefalingene fra helsemyndighetene sier at den enkeltes behov for besøk må vurderes opp mot risiko for smittespredning. Individuelle behov blir hensyntatt. Ved alvorlig sykdom eller andre spesielle forhold vil det fortsatt bli brukt skjønn.
 8. Pasienter kan få besøk både ute og inne. Besøket skal primært foregå ute dersom pasientens situasjon og været tillater det. Dersom dette ikke er mulig kan pasienten få besøk inne på sitt eget rom.
  • Besøkende skal gå rett inn på pasientrommet og oppholde seg der under besøket. Det er ikke mulig med besøk i fellesarealer inne på avdelingen.
  • Besøkende må forholde seg til de smittevernrutiner det informeres om av personalet.
  • Besøkende må gi beskjed til personalet når de skal forlate rommet. Bruk pasientens alarm.
  • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesområder, men gå rett ut av helsehuset etter besøk.
 9. Besøkende bes vente utenfor hovedinngang. Besøkende blir hentet ute, og blir fulgt ut av personalet etter besøk.
 10. Smittevernhensyn skal ivaretas:
  • Besøkende skal vaske hender før og etter besøk, eventuelt benytte hånddesinfeksjon.
  • Besøkende skal sitte med minimum 1 meters avstand til pasient og ansatt. Vi oppfordrer til 2 meters avstand.
 11. Forutsetning for besøk er at besøkende er frisk, hvis ikke ta kontakt med resepsjon/avdelingen på telefon.
 12. Dersom du blir syk innen de neste 48 timer, må du informere resepsjon/avdelingen per telefon umiddelbart.
 13. Besøkende har anledning til å ta med seg pasient ut på tur i parken rundt Drammen helsehus, og kan trille pasient som benytter rullestol.
 14. Smittevernhensyn skal ivaretas (håndhygiene og minst 1 meters avstand) også utenfor institusjonen. Besøkende bes derfor å ivareta pasienten ved at pasienten ikke er i kontakt andre under turen enn de som er meldt inn som besøk.
 15. Det er anledning til å ta med kaffe og mat til den som får besøk, men husk 1 meters regelen.

Besøkende som har vært i utlandet:

På bakgrunn av økende koronasmitte i Norge, innføres det nå nye besøksregler for deg som har vært på utenlandsreise:

 • Pårørende som vært på reise utenfor Norge, bes om ikke komme på besøk før det har gått 10 dager etter hjemkomst til Norge. Dette er uavhengig av om du har vært i et «gult» eller «rødt» land og oppholdets varighet.
 • Ved særskilte tilfeller gjøres det individuelle vurderinger f.eks. ved besøk hos personer som nylig har blitt alvorlige syke eller besøk hos personer som er døende.

Oppfordring til besøkende som har vært på tett befolkende steder/attraksjoner i Norge:

Pårørende som har vært på tett befolkende steder eller attraksjoner oppfordres til å avstå fra å besøke sine nære på institusjoner og bemannende omsorgsboliger rett i etterkant/de første dagene. Retningslinjene for Drammen kommune pålegger ikke dette, men man oppfordrer likevel at man tenker over dette før man besøker sine nære, dette for å holde smitten borte fra våre institusjoner og bemannende omsorgsboliger.

Teknologiske alternativer 

Videre oppfordrer vi fortsatt til at man benytter teknologiske løsninger som legger opp til videokontakt fremfor fysiske besøk så langt det lar seg gjøre.