Vi er nå inne i en periode med økt smittespredning i samfunnet. Det innebærer blant annet regulering av besøk til institusjoner.

Avlastningsenhetene

Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må ha rutiner for praktisk gjennomføring av besøk under covid-19-epidemien, slik at besøket gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernfaglige råd.

Besøk til våre avlastningsenheter vil ha rutiner for praktisk gjennomføring av besøk, slik at smitteverntiltak iverksettes i tråd med nasjonale smittevernfaglige råd (fhi.no). Smitteverntiltakene må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende.

Besøk bør avklares med avlastningsinstitusjonen i forkant. Avlastningsinstitusjonen ønsker å holde oversikt over hvem som har vært på besøk, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos tjenestemottaker, besøkende eller personell. Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smitteoppsporingsformål.

Bofellesskap

Smittevernhensynene tilsier at en frivillig bør begrense besøket og sikre avstanden mellom besøkende. Vi ønsker å oppfordre besøkende med å gi opplysninger for smitteoppsporingsformål og anbefaler at besøk avtales. Det er ikke anledning til å innføre besøksforbud eller utgangsforbud for beboere som bor i sine egne leiligheter. Om det er leiligheter i bofellesskap eller i den ordinære boligmassen, har ikke noe å si i den sammenhengen. I bofellesskap kan kommunen innføre restriksjoner på bruk av arealer som beboerne ikke betaler husleie for og som kommunen disponerer.

Om frivillige og tvungne smitteverntiltak

Karantene og isolasjon Hovedregelen etter Covid-19 forskriftens § 8 er at personer som har hatt nærkontakt med en person senere enn 48 timer før vedkommende fikk symptomer på smitte og som siden er bekreftet smittet, skal oppholde seg i karantene i ti døgn etter kontakten. Av § 11 følger at en person med påvist covid-19 skal oppholde seg i isolering "i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted". Personen skal være isolert fra andre personer, og så langt som mulig ikke ha nærkontakt med personer i samme husstand. Forskriften er beregnet på personer som forstår karantenebestemmelsene, og hva de innebærer og kan ikke automatisk overføres til personer som ikke forstår dette. Forskriften åpner heller ikke for bruk at tvang ved karantene og isolasjon.

I utgangspunktet vil tjenestene kjenne til de fleste som ved smitte eller mulig smitte, ikke vil forholde seg til karantene eller isolasjonskravene uten tilrettelegging og som også kan forventes å motsette seg karantene eller isolasjon. Fokuset skal være å tilrettelegge og forebygge slik at en unngår bruk av tvang. Det er gjennom individuelle beredskapsplaner lagt stor vekt på og planlagt hvordan en kan tilrettelegge uten bruk av tvang ved eventuell smitte.

Individuelle vurderinger

Individuelle beredskapsplaner har særlig fokus på forebygging og hvis det skulle oppstå smitte rundt hver enkelt tjenestemottakere. Dette vil gi en smidig og individuelt tilpasset gjennomføring, der tiltakene står i et rimelig forhold til den konkrete smitterisikoen, og det tas hensyn til tjenestemottakers særlige utfordringer og behov.

Trygghetsteam

Skulle det oppstå smitte og det er behov for å iverksette ytterligere tiltak, har programområdet etablert et eget Trygghetsteam bestående av fagfolk som kjenner målgruppen.

Digitale løsninger

Vi vil fortsette med utprøving/ utlån av KOMPpro til tjenestemottakere. KOMPpro er en liten TV skjerm, skreddersydd for de med begrensede digitale ferdigheter, redusert syn, hørsel eller motorikk. Man trenger kun å slå den av og på – familie, venner og tjenesteytere tar seg av resten fra en app. Fra appen kan pårørende dele film, bilder og meldinger, eller starte en videosamtale, like enkelt som på sosiale medier.

Vi håper at dette tilbudet vi gi flere tjenestemottakere muligheten til kontakt med særlig risikoutsatte personer i sin omgangskrets.

Spørsmål?

Er det noe du er usikker på rundt dette kan du ta kontakt med din kontaktperson i kommunen.