Med raskt økende smitte i samfunnet er det nødvendig å gjøre noen endringer alt etter som situasjonen utvikler seg. Nødvendige tiltak gjøres i samråd med smittevernoverlegen og kommuneoverlegen, og i tråd med de oppdaterte anbefalinger og påbud som til enhver tid er gjeldene.

Aktivitet og arbeidssenter

For å redusere smittespredning ved våre aktivtetssentere har vi nå gått inn i en ny fase hvor det er etablert kohorter. Vi gjør dette for i størst mulig grad å hindre at smitten spres til flere arenaer samtidig.

På bakgrunn av disse tiltakene kan noen oppleve at tilbudet blir redusert. Det gjøres individuelle vurderinger slik at det legges til rette for at dette ikke skaper unødvendige andre utfordringer. Individuelle tiltak planlegges og avtales i tett dialog mellom bruker, hjem og aktivitetssenteret.

Har dere spørsmål, så ta kontakt med avdelingene, slik at vi opprettholder en tett dialog rundt tjenestetilbudet.

Avlastningsenhetene

De med smittesymptomer kan ikke benytte avlastningstilbudet. Det må tas en covid-19 test, og i påvente av svar kan ikke avlastningen benyttes. På denne måten håper vi å kunne begrense en eventuelle smittespredning i en periode hvor smitten i samfunnet er økende.

Dersom den som skal benytte avlastningen har fått symptomer på luftveisinfeksjon siste døgn (nyoppstått), bør man holdes hjemme, særlig dersom det er flere symptomer samtidig eller at man ikke er helt i form. Er du usikker så ta kontakt med avdelingen før tilbudet benyttes.

Besøk til våre avlastningsenheter bør avklares med avlastningsinstitusjonen i forkant. Avlastningsinstitusjonen ønsker å holde oversikt over hvem som har vært på besøk, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos tjenestemottaker, besøkende eller personell. Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smitteoppsporingsformål.

På bakgrunn av økt smittespredning, spesielt blant barn og unge den siste tiden, anser vi det samlede tjenestetilbudet ved dagens avlastningsenheter som en økt risiko for smitte. Mange av barna som kommer til avlastningsenhetene har mange kontaktflater mellom blant annet hjem, skole/barnehage og avlastning. Vi har vært i dialog med smittevernoverlegen og kommuneoverlegen for en risikovurdering av tjenestetilbudet sett opp mot drift, smitteutviklingen og konsekvenser.

Gradvis åpning

Vi starter med en gradvis gjenåpning og har som mål å ha full drift fra uke 16. Fortsatt ønsker vi å finne gode løsninger som innebærer redusert smitterisiko.

Avlastning skal være et forebyggende tiltak, og hva som oppleves som avlastning vil være individuelt. Tjenestene har kontakt med den enkelte berørte. Det er viktig å opprettholde en tett dialog om situasjonen skulle utvikle seg.

Bofellesskap

Smittevernhensynene tilsier at en frivillig bør begrense besøket og sikre avstanden mellom besøkende. Vi ønsker å oppfordre besøkende med å gi opplysninger for smitteoppsporingsformål og anbefaler at besøk avtales. Det er ikke anledning til å innføre besøksforbud eller utgangsforbud for beboere som bor i sine egne hjem. Om det er leiligheter i bofellesskap eller i den ordinære boligmassen, har ikke noe å si i den sammenhengen. I bofellesskap kan kommunen innføre restriksjoner på bruk av arealer som beboerne ikke betaler husleie for og som kommunen disponerer.

Individuelle vurderinger

Tjenestene har utarbeidet individuelle beredskapsplaner med særlig fokus på forebygging og hvis det skulle oppstå smitte rundt den enkelt tjenestemottakere. Dette vil gi en smidig og individuelt tilpasset gjennomføring, der tiltakene står i et rimelig forhold til den konkrete smitterisikoen, og det tas hensyn til tjenestemottakers særlige utfordringer og behov.

Trygghetsteam

Programområdet har etablert et eget Trygghetsteam bestående av fagfolk som kjenner målgruppen som jobber ut mot de berørte avdelingene ved behov. Disse vil være med på å kvalitetssikre og trygge de ulike avdelingene på oppdaterte smittevernrutiner.

Digitale løsninger

Vi vil fortsette med utprøving/ utlån av KOMPpro til tjenestemottakere. KOMPpro er en liten TV skjerm, skreddersydd for de med begrensede digitale ferdigheter, redusert syn, hørsel eller motorikk. Man trenger kun å slå den av og på – familie, venner og tjenesteytere tar seg av resten fra en app. Fra appen kan pårørende dele film, bilder og meldinger, eller starte en videosamtale, like enkelt som på sosiale medier. Vi håper at dette tilbudet vi gi flere tjenestemottakere muligheten til kontakt med særlig risikoutsatte personer i sin omgangskrets.

Spørsmål?

Er det noe du er usikker på rundt dette kan du ta kontakt med din kontaktperson i kommunen.