Vi er nå inne i en periode med økt smittespredning i samfunnet.

Mest mulig normal drift

Vi ønsker i størst mulig grad å holde alle tjenester i drift som normalt. Det vil likevel kunne bli nødvendig å gjøre noen endringer alt etter som hvordan situasjonen utvikler seg. Nødvendige tiltak gjøres i samråd med smittevernoverlegen og kommuneoverlegen, og i tråd med de oppdaterte anbefalinger og påbud som til enhver tid er gjeldene.

Påvist smitte

Etter ca 8 måneder med Covid-19 i Norge har det ikke vært smitte innenfor tjenesteområdet.

Denne situasjon har nå endret seg etter oppblomstringen av antall smittede i Drammen. Tjenestene har nå fått påvist smitte hos et fåtall av både tjenestemottakere og tjenesteytere. Det jobbes med smittesporing og å definere nærkontakter. Flere ansatte og tjenestemottakere har i den forbindelse fått beskjed om å være i karantene.

Avdelingene som er berørt eller som blir berørt, vil så raskt som mulig informere ut til nærkontakter og nærmeste pårørende.

Aktivitet og arbeidssenter

For å redusere smittespredning ved våre aktivtetssentere har vi nå gått inn i en fase hvor det er etablert enda flere kohorter. Vi gjør dette for i størst mulig grad å hindre at smitten spres til flere arenaer samtidig. På bakgrunn av disse tiltakene kan noen oppleve at tilbudet blir redusert. Det gjøres individuelle vurderinger slik at det legges til rette for at dette ikke skaper unødvendige andre utfordringer. Individuelle tiltak planlegges og avtales i tett dialog mellom bruker, hjem og aktivitetssenteret. Lokalene forsøker også å bli benyttet på kveld for de som vurder dette som en løsning.

Har dere spørsmål, så ta kontakt med avdelingene, slik at vi opprettholder en tett dialog rundt tjenestetilbudet.

Avlastningsenhetene

Vi oppfordrer de med smitte symptomer om å ikke benytte avlastningstilbudet til symptomene er bedret. På denne måten håper vi å kunne begrense en eventuelle smittespredning i en periode hvor smitten i samfunnet er økende. Dersom den som skal benytte avlastningen har fått symptomer på luftveisinfeksjon siste døgn (nyoppstått), bør man holdes hjemme, særlig dersom det er flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form. Tett dialog med den enkelte avlastningsenhet er her viktig.

Besøk til våre avlastningsenheter bør avklares med avlastningsinstitusjonen i forkant. Avlastningsinstitusjonen ønsker å holde oversikt over hvem som har vært på besøk, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos tjenestemottaker, besøkende eller personell. Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smitteoppsporingsformål.

Bofellesskap

Smittevernhensynene tilsier at en frivillig bør begrense besøket og sikre avstanden mellom besøkende. Vi ønsker å oppfordre besøkende med å gi opplysninger for smitteoppsporingsformål og anbefaler at besøk avtales. Det er ikke anledning til å innføre besøksforbud eller utgangsforbud for beboere som bor i sine egne hjem. Om det er leiligheter i bofellesskap eller i den ordinære boligmassen, har ikke noe å si i den sammenhengen. I bofellesskap kan kommunen innføre restriksjoner på bruk av arealer som beboerne ikke betaler husleie for og som kommunen disponerer.

Om frivillige og tvungne smitteverntiltak

Hovedregelen etter Covid-19 forskriftens § 8 er at personer som har hatt nærkontakt med en person senere enn 48 timer før vedkommende fikk symptomer på smitte og som siden er bekreftet smittet, skal oppholde seg i karantene i ti døgn etter kontakten. Av § 11 følger at en person med påvist covid-19 skal oppholde seg i isolering "i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted". Personen skal være isolert fra andre personer, og så langt som mulig ikke ha nærkontakt med personer i samme husstand.

Forskriften er beregnet på personer som forstår karantenebestemmelsene, og hva de innebærer og kan ikke automatisk overføres til personer som ikke forstår dette. Forskriften åpner heller ikke for bruk at tvang ved karantene og isolasjon.
I utgangspunktet vil tjenestene kjenne til de fleste som ved smitte eller mulig smitte, ikke vil forholde seg til karantene eller isolasjonskravene uten tilrettelegging og som også kan forventes å motsette seg karantene eller isolasjon. Fokuset skal være å tilrettelegge og forebygge slik at en unngår bruk av tvang. Det er gjennom individuelle beredskapsplaner lagt stor vekt på og planlagt hvordan en kan tilrettelegge uten bruk av tvang ved eventuell smitte.

Individuelle vurderinger

Tjenestene har utarbeidet individuelle beredskapsplaner med særlig fokus på forebygging og hvis det skulle oppstå smitte rundt den enkelt tjenestemottakere. Dette vil gi en smidig og individuelt tilpasset gjennomføring, der tiltakene står i et rimelig forhold til den konkrete smitterisikoen, og det tas hensyn til tjenestemottakers særlige utfordringer og behov.

Trygghetsteam

Programområdet har etablert et eget Trygghetsteam bestående av fagfolk som kjenner målgruppen som nå jobber ut mot de berørte avdelingene. Disse vil være med på å kvalitetssikre og trygge de ulike avdelingene på oppdaterte smittevernrutiner.

Digitale løsninger

Vi vil fortsette med utprøving/ utlån av KOMPpro til tjenestemottakere. KOMPpro er en liten TV skjerm, skreddersydd for de med begrensede digitale ferdigheter, redusert syn, hørsel eller motorikk. Man trenger kun å slå den av og på – familie, venner og tjenesteytere tar seg av resten fra en app. Fra appen kan pårørende dele film, bilder og meldinger, eller starte en videosamtale, like enkelt som på sosiale medier.

Vi håper at dette tilbudet vi gi flere tjenestemottakere muligheten til kontakt med særlig risikoutsatte personer i sin omgangskrets.

Spørsmål?

Er det noe du er usikker på rundt dette kan du ta kontakt med din kontaktperson i kommunen.