Alle tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne er tilnærmet i ordinær drift. Vi følger de anbefalinger som til enhver tid kommer fra smittevernrådet/kommuneoverlege og smittevernoverlege. Vårt eget Trygghetsteam på pandemien opprettholdes og er klar til å veilede eller bistå inn i tjenestene hvis det skulle oppstå smitte.

Aktivitet og arbeidssenter

I tråd med anbefalingene er nå alle våre arbeid- og aktivitetssentre i ordinær drift.

Har dere spørsmål, så ta kontakt med avdelingene, slik at vi opprettholder en tett dialog rundt tjenestetilbudet.

Avlastningsenhetene

Avlastningsinstitusjonen ønsker å holde oversikt over hvem som har vært på besøk, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos tjenestemottaker, besøkende eller personell. Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smitteoppsporingsformål.

Er du usikker så ta kontakt med avdelingen før tilbudet benyttes.

Avlastning skal være et forebyggende tiltak, og hva som oppleves som avlastning vil være individuelt. Tjenestene har kontakt med den enkelte og opprettholder en tett dialog om situasjonen skulle utvikle seg.

Bofellesskap

Smittevernhensynene tilsier at en frivillig bør begrense besøket og sikre avstanden mellom besøkende. Selv om det er frivillig så oppfordres besøkende til å oppgi kontaktinformasjon slik at vi kan ha smittesporing om noen blir koronasmittet.

Det er ikke anledning til å innføre besøksforbud eller utgangsforbud for beboere som bor i sine egne hjem.

Individuelle vurderinger

Tjenestene har utarbeidet individuelle beredskapsplaner med særlig fokus på forebygging og hvis det skulle oppstå smitte rundt den enkelt tjenestemottaker. Dette vil gi en smidig og individuelt tilpasset gjennomføring, der tiltakene står i et rimelig forhold til den konkrete smitterisikoen, og det tas hensyn til tjenestemottakers særlige utfordringer og behov.

Digitale løsninger

Vi vil fortsette med utprøving/ utlån av KOMPpro til tjenestemottakere. KOMPpro er en liten TV skjerm, skreddersydd for de med begrensede digitale ferdigheter, redusert syn, hørsel eller motorikk. Man trenger kun å slå den av og på – familie, venner og tjenesteytere tar seg av resten fra en app. Fra appen kan pårørende dele film, bilder og meldinger, eller starte en videosamtale, like enkelt som på sosiale medier. Vi håper at dette tilbudet vil gi flere tjenestemottakere muligheten til kontakt med særlig risikoutsatte personer i sin omgangskrets.

Spørsmål?

Er det noe du er usikker på rundt dette kan du ta kontakt med din kontaktperson i kommunen.