Labbeløyper er turveitraseer utenfor byggesonen som er tilrettelagt for gående om vinteren.

Innenfor byggesonen finnes det mange turalternativ i form av brøytede fortau, gang- og sykkelveier og turveier gjennom parker og langs Drammenselva.

I Drammen er det etablert tre labbeløyper.