I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til for eksempel redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder tillatt etter loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen. Turkjøring er ikke tillat.

Søk om tillatelse 

Til andre formål må du søke kommunen om tillatelse. Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Ta kontakt med kundesenteret på e-post kommunepost@drammen.kommune.no eller telefon 32 04 00 00.