Veiledning til søknad om dispensasjon fra loven om motorferdsel i utmark

1. Opplysninger om søker og kjøretøy

Det må framgå av søknaden hvem som er søker og kontaktinformasjon til søker. Disse opplysningene må du fylle inn. Videre bør det framgå hvilket kjøretøy eller fartøy som skal benyttes. Dersom du som søker ikke selv skal utføre transporten må det oppføres hvem som skal være fører. Merk at en rekke formål forutsetter at det kun kan søkes om bruk av snøskuter.

2. Søknaden gjelder

Under punkt 2 må du krysse av for hva søknaden gjelder. Dersom søknaden gjelder flere formål, må dette framgå og presiseres nærmere under punkt 3. Nedenfor er ulike formål omtalt kort. Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke har plikt til å innvilge søknader om motorferdsel, men kan gi slike tillatelser etter en konkret vurdering av hver enkelt søknad. Kommunen vil behandle den enkelte søknad om mot vilkårene som er gitt i hver enkelt bestemmelse, samt opp mot formålet i motorferdselloven som er å verne om naturmiljø og fremme trivsel.

Du kan med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag søke om bruk av snøskuter for følgende formål:

Leiekjøring, jf. forskriften § 5a)

Du kan søke om løyve for bruk av snøskuter til å ta på deg leiekjøringsoppdrag. Det er en forutsetning at du er fastboende som i ervervsøyemed tar på deg oppdrag i form av snøskutertransport mellom bilveg og hytte, tilsyn med privat hytte etter oppdrag fra eier, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede, transport av ved eller transport etter dispensasjon som kommunen har gitt i medhold av § 6 i forskriften.

Transport for funksjonshemmede, jf. forskriften § 5 b)

Du kan søke om tillatelse til bruk av snøskuter dersom du har en varig funksjonshemming. Kommunen kan kreve legeerklæring. Dersom din bevegelseshemning skyldes alder eller midlertidig sykdom, og du har et transportbehov, må du søke etter § 6.

Transport av bagasje og utstyr til privat hytte som ikke ligger tilknyttet brøytet veg, jf. forskriften § 5 c)

Du kan søke om bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr til din private hytte, dersom hytta ikke ligger tilknyttet brøytet bilveg. Kommunen kan gi tillatelse til hytteeier, men begrepet hytteeier vil her også omfatte eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. For transport til andre slektningers hytte, foreningshytter eller hytter med flere eiere må du søke tillatelse etter § 6.

Kjøring i utmarksnæring for fastboende, jf. forskriften § 5 d)

Du kan søke om tillatelse til bruk av snøskuter dersom du er fastboende og har transportbehov i forbindelse med utmarksnæring. Eksempler på utmarksnæring kan være drift av utleiehytter og næringsmessig jakt og fiske. Det må dreie seg om ren næringsmessig virksomhet, for salg og videreforedling. Kommunen kan kreve næringsoppgave. Gjelder søknaden utmarksnæring er det § 5 a. som i utgangspunktet er bestemmelsen som du skal søke etter.

Transport av ved, jf. forskriften § 5 e)

Du kan søke om tillatelse til bruk av snøskuter dersom du har behov for transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel, Det samme gjelder transport av ved fra andres eiendom.

Gruppeturer for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, pensjonistforeninger, jf. forskriften § 5 f)

Du kan søke om å få benytte snøskutertransport ved gruppeturer for beboere på helse- eller omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede. Det er en forutsetning at du representerer en helse- og omsorgsorganisasjon eller ideell organisasjon, da det er disse som har anledning til å søke etter denne bestemmelsen. Det kan kun søkes om tillatelse til turer til bestemte mål, der snøscooterkjøring inngår som en nødvendig del, og ikke til ren rekreasjonskjøring.

Utkjøring og tilsyn med jervebåser, jf. forskriften § 5b.

Du kan søke om tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av Fylkesmannen etter forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst første ledd bokstav a). Du kan også søke tillatelse til et begrenset antall turer med bruk av snøscooter for utkjøring åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv.

Du kan med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag søke om bruk av motorkjøretøy til formålene nevnt under. Med bruk av motorkjøretøy menes snøskuter, ATV, traktor eller liknende motorisert kjøretøy til bruk i terreng.

Transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring, jf forskriften § 5a.

Du kan søke om tillatelse til bruk av motorkjøretøy dersom du har behov for transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Med utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv. Virksomheten din må være registrert i enhetsregisteret, og være reell næringsvirksomhet av økonomisk karakter. Dersom du har behov for transport på barmark skal dette kun skje langs traktorveg (eller etablerte barmarkstraseer i Finnmark).

Annet særlige behov, jf. forskriften § 6 i forskriften

Du kan søke om tillatelse til bruk av motorferdsel dersom det foreligger særlige grunner/behov. Det er en forutsetning at behovet ikke knytter seg til turkjøring, og at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte.

Du kan med hjemmel i motorferdselloven søke om bruk av motorfartøy (motorbåt) eller luftfartøy for:

Særlige behov, jf. motorferdselloven § 6

Du kan søke om tillatelse til bruk av motorferdsel dersom det foreligger særlige grunner/behov. Det er en forutsetning at behovet ikke knytter seg til turkjøring, og at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte.

3. Formålet med transporten

Du må beskrive formålet med transporten. Gode beskrivelser vil være spesielt viktig for de vurderinger som kommunene må gjøre hvis du søker om tillatelse etter § 6 i motorferdselloven eller § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

4. Kjørerute og tidsrom for transport

Du må beskrive på en entydig måte hvor du skal kjøre. I søknaden må du også opplyse om når transporten skal skje (dato eller tidsrom), samt antall turer det søkes om. I tillegg skal det også legges ved en kartskisse som viser kjørerute.

5. Vedlegg

Under dette punktet kan du krysse av for de vedlegg som du har lagt ved søknaden.