Alle som er bosatt i Drammen kommune kan bli elev ved Drammen kulturskole.

Kulturskolens primærmålgruppe er barn og unge, men voksne kan få elevplass ved ledig kapasitet.

Alle fra 6 år og oppover kan melde seg på (dette gjelder ikke babysang, musikklekegrupper eller barnedans, her kan barn under 6 år meldes på).

Påmelding

Hovedopptaket starter rett i etterkant av 15. mai, men vi tar inn elever fortløpende gjennom hele skoleåret ved ledig kapasitet. Enkelte grupper tar ikke inn nye elever senere enn 6 uker inn i semesteret.

Påmelding gjøres elektronisk via vår elevportal SpeedAdmin. Her finner du full oversikt over tilbudene våre, samt mulighet til å melde på elever.

Vi anbefaler alle å sette opp flere alternativer, det øker sannsynligheten for å få elevplass.

Elever kan gjerne melde seg på flere tilbud og vil få plass hvis det er ledig kapasitet.

Opptak

 • Alle søkere vil få beskjed fra Kulturskolen om de har fått plass eller er blitt satt på venteliste.
 • Vi har som mål å ta inn alle elever som ønsker det (åpent opptak), men enkelte tilbud er populære og kan dessverre ha venteliste. Ved venteliste blir elevene prioritert i henhold til søkedato.
 • Elever blir kontaktet av lærer for å få tildelt dag og tid for undervisningen medio august. For noen disipliner/grupper er dag og tid allerede avklart.
 • Søknader registreres fortløpende. Dersom det er ledig plass, vil det også bli tildelt elevplass for de som melder seg på etter søknadsfristen.

Kommunestyret har nå besluttet at harmonisering av skolepengene i den nye Kulturskolen ikke skal skje før behandling av budsjett for 2021/økonomiplan for 2021-2024.

Dette betyr at for kommende skoleår blir det satsene fra de tre tidligere kommunene som er gjeldende. Det er hvor undervisningen gis som er utslagsgivende for om det er satsen fra tidligere Nedre Eiker kommune, tidligere Drammen kommune eller tidligere Svelvik kommune som gjelder.

Når det gjelder friplassordning og søskenmoderasjon vedtok kommunestyret at ordningen fra tidligere Drammen kommune skal gjelde hele den nye Kulturskolen kommende skoleår.

 
Undervisningstilbud Pris pr 1/2 år
Elevplass (inntekt under kr 462.000,-) Gratis
Elevplass på lokasjon Union Scene 2375
Elevplass på lokasjon Folkets hus i Krokstadelva 2450
Elevplass på lokasjon Svelvik rådhus 1600
Elevplass på Kulturskolesatellitt 2375
Elevplass stryk (m/samspill) på lokasjon Union Scene 2704
Talentprogram for unge musikere 2375
Fordypningsprogram for elever på visuell kunst 1385
Feriekurs 1700
Babysang (8 ganger) 400
Samspill - Strykeorkester (elever uten ord. elevplass) på lokasjon Union Scene 655
Samspill - Andre instrumenter/vokal på lokasjon Union Scene 1385
Samspill - Andre instrumenter/vokal (elever uten ord. elevplass) p ålokasjon Union Scene 2375
Studioproduksjon og slagverksensembler på lokasjon Folkets hus i Krokstadelva 1385
Hørelære og musikkteori Gratis
Instrumentleie på lokasjon Union Scene 550
Instrumentleie på lokasjon Folkets hus i Krokstadelva 265
Instrumentleie på lokasjon Svelvik rådhus 201
Materiellpenger 34
Materiellpenger visuell kunst, keramikk og animasjon 121
Søskenmoderasjon (barn nr 2) 30%
Søskenmoderasjon (barn nr 3) 50%

 

Søskenmoderasjonsordningen fra tidligere Drammen kommune gjelder hele den nye kommunen kommende skoleår:

 • 30% rabatt på barn nr. 2
 • 50% rabatt på barn nr. 3

Friplassordning

Kommunestyret besluttet i juni 2020 å videreføre friplassordning ved Drammen kulturskole og ordningen fra tidligere Drammen kommune skal gjelde hele den nye Kulturskolen kommende skoleår. Vær obs på enkelte justeringer, blant annet aldersgrense og innslagspunkt.

 • Det kan søkes om friplass for elever i Drammen kulturskole når brutto inntekt i husholdningen er kr. 462000,- eller mindre. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
 • Friplass innvilges etter søknad med vedlagt skattemelding. Eventuelle endringer i situasjonen etter dette må dokumenteres.
 • Det kan i utgangspunktet søkes om 1 friplass pr elev.
 • Friplassordningen gjelder for barn under 18 år (med unntak av særhensyn).
 • Søknadsfrist er 15. september (for hele skoleåret) og 15. februar (for vårsemesteret).
 • Dersom avklaring om friplass er en forutsetning for om man kan takke ja eller nei til plassen, vennligst gi beskjed om dette.
 • Friplassøknader som kommer etter fristene vil ikke bli behandlet og faktura for inneværende semester må betales.
 • Foreninger, organisasjoner, korps ol. kan ikke søke om friplass.
 • Søknaden gjelder for et skoleår og det må søkes på nytt i forkant av hvert skoleår, innen fristen 15. september.
 • Man kan enten søke via elevportalen SpeedAdmin eller sende inn søknadsskjema (pdf).
    

Har du spørsmål, ta kontakt med kulturskolen på tlf. 32 04 56 80 / e-post: eller ta en tur innom vårt kontor på Union Scene/Grønland 60, 3045 Drammen.

Du kan få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaene ved å ta kontakt med kulturskolens kontor.

Kulturskolen gir tilbud om både enkeltundervisning og gruppeundervisning. Faglige og pedagogiske vurderinger ligger til grunn for om Kulturskolen velger å gjennomføre undervisningen som enkeltundervisning eller som gruppeundervisning.

Undervisningen i teater, dans, visuell kunst, skapende skriving, animasjon, kreativt verksted og nysirkus foregår i faste grupper. Vi har gruppeundervisning på mange musikkinstrumenter.

Timeplanmodell:

 • En elev skal ikke ha mindre en 20 minutter ukentlig undervisning alene
 • To elever skal ikke ha mindre enn 30 minutter ukentlig undervisning sammen
 • Tre eller flere elever skal ikke ha mindre enn 40 minutter ukentlig undervisning sammen
 • Dette gjelder hovedsakelig fagområdet musikk. Undervisningen i teater, dans og visuell kunst foregår i faste grupper

Alle elever i Kulturskolen får tilbud om å delta i konserter/forestillinger/utstillinger. Dette er en integrert del av opplæringen.

Undervisningen i Kulturskolen følger skoleåret i grunnskolen, men prosjektbasert undervisning vil forekomme. Enkelte avvik i forhold til grunnskolens skolerute kan forekomme. Dette vil fremkomme av Kulturskolens årshjul

Det kan være nødvendig å gi komprimert undervisning innenfor en disiplin i en periode, f.eks. i forbindelse med oppkjøring til en konsert/forestilling/utstilling. I disse tilfellene vil dette normalt avspaseres mot slutten av hvert semester etter avtale med læreren.

Skolens elevprogram gir oversikt over elevens undervisning, kontaktinformasjon til lærer, status på søknader mm. Foresatte kan også selv sjekke sine kontaktopplysninger og gjøre endringer. 

Skolestart

 • Undervisningen starter som regel opp 2-4 dager etter skolestart for grunnskolen i Drammen
 • Lærerne tar kontakt med alle nye og gamle elever for å avtale dag og tid i forkant av semesterstart.

Ferier

 • Undervisningen ved Drammen kulturskole følger hovedsakelig grunnskolens skolerute når det kommer til ferier, helligdager og planleggingsdager
 • Oversikt over skolestart/slutt, ferier, helligdager, planleggingsdager og alle kulturskolens arrangementer finner du i Kulturskolens årshjul.

 

Ved fravær hos elev

 • Sykdom og annet fravær hos elev meldes til lærer via sms, telefon eller e-post
 • Blir eleven syk over lengre periode kan man søke om fritak fra betaling i perioden, ved framvisning av legeerklæring
 • Kulturskolen innvilger ikke permisjon, men elever som ønsker pause i for eksempel et halvt år, blir prioritert ved neste opptak

Ved fravær hos lærer

 • Når lærere blir syke vil Kulturskolen engasjere vikar, så langt det er mulig. Av og til kan det være umulig å få vikar på kort varsel. Når det skjer, kan det bli nødvendig å avlyse timen. Da bestreber Kulturskolen seg på å få varslet foresatte så fort som mulig. Dette gjøres fortrinnsvis pr. sms til foresatte
 • Dersom Kulturskolen har avlyst mer enn 4 undervisningsganger i løpet av et skoleår, kan elevene kreve å få redusert elevbetaling. Et eventuelt krav må sendes Kulturskolen skriftlig senest 1. juli det aktuelle året
 • Eleven er automatisk påmeldt vårsemesteret hvis ikke utmelding foreligger innen 15. november
 • NB! Ved utmelding etter fristen må hele påfølgende semester betales
 • Påbegynt semester må betales i sin helhet
 • Ønsker du å melde deg ut fra et undervisningstilbud i løpet av skoleåret (noe vi selvsagt ikke anbefaler, da kulturskoletilbudet krever tålmodighet og langsiktighet), så kan dette gjøres ved å velge Utmelding elevportalen eller ved å sende en e-post til kontoret: .
 • Lærer kan IKKE motta utmeldinger, verken muntlig eller skriftlig. Utmeldinger må sendes kontoret
 • Manglende oppmøte til undervisning vil ikke gi betalingsfritak
 • Re-registrert elevplass er økonomisk bindende og vil bli fakturert selv om eleven ombestemmer seg og ikke ønsker tilbudet. Det er innført en ekstraordinær "angrefrist" for skoleåret 20/21 som er 1. august.
 • Elever på enkelte disipliner må binde seg for et år om gangen. Årsaken til dette er at undervisningen i seg selv og prosjektene det jobbes med er helt avhengig av kontinuitet i gruppen. Dette gjelder talentprogram for unge musikere, fordypningsprogram for elever på visuell kunst og teatergruppene Griff og Sfinx.

 

Re-registrering av elevplass og ventelisteplass

 • Alle elevplasser og ventelisteplasser må re-registreres i forkant av hvert skoleår – frist 1. mai.
 • For elever fra Konnerud skolekorps og Åskollen skolekorps er det skolekorpset selv som melder inn og ut elever. Disse elevene trenger derfor ikke reregistrere seg.
 • Det blir sendt ut informasjon om re-registrering og pålogging til elevportal i midten av april.
 • Elever som ikke er re-registrert innen fristen, blir automatisk utmeldt av Kulturskolen.
 • Obs! Grunnet usikkerhet rundt skolepenger, søskenmoderasjon og friplassordning er det innført en ekstra "angrefrist" 1. august. Sier du opp plassen din før denne fristen, får du ingen faktura.
 • Informasjon om satser sendes ut pr e-post til alle elever når disse er vedtatt politisk i løpet av juni 2020.
   

Her finner du vilkår og serviceerklæring for Drammen kulturskole