Fritidskortet er et nasjonalt pilotprosjekt fra Bufdir. Drammen kommune er nå pilotkommune og har fått bevilget 29,2 millioner kroner som skal deles ut høsten 2021 og våren 2022. Barn og unge mellom 6 og 18 år med folkeregistrert adresse i Drammen kommune kan få 1000 kroner i halvåret som kan brukes på én eller flere organiserte fritidsaktiviteter.

Fritidskortet vil være personlig, og korteieren skal selv velge hvilken aktivitet de ønsker støtte til. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse, aktivitet, inkludering og tilhørighet. På sikt er det ønskelig at dette skal bli en nasjonal ordning for alle barn og unge mellom 6–18 år.

Hva dekker Fritidskortet?

Fritidskortet vil dekke deltakeravgift på én eller flere aktiviteter med inntil 1000 kroner per barn per halvår. Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen. Fritidskortet vil kunne brukes på organiserte fritidsaktiviteter som skjer minst 8–10 ganger i halvåret. Fritidskortet vil ikke dekke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av Fritidskortet.

Hvem kan få Fritidskortet?

Barn og unge som er folkeregistrert i Drammen kommune i alderen 6–18 år kan få Fritidskortet. Søsken får ett fritidskort hver. Pengene på Fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene kan ikke overføres til andre søsken. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret barnet/ungdommen fyller 6 år til og med kalenderåret det fyller 18 år.

Når kan Fritidskortet tas i bruk?

Fritidskortet i Drammen er planlagt å være tilgjengelig fra og med 1. august 2021. Veiledning for bruk vil bli tilgjengeliggjort nærmere lanseringsdato.

Hvor finnes oversikt over aktivitetene og hvordan betales deltakeravgift?

Kommunen vil lansere en digital plattform der alle fritidstilbud til barn og unge i aldersgruppen vil være tilgjengelig. Aktivitetstilbyder vil registrere sine aktiviteter og relevant informasjon om disse. Målet er at både valg av aktivitet og betaling av deltakeravgift kan skje i samme løsning.

  • Hvis det betales mindre enn 1000 kroner for en fast fritidsaktivitet, vil de resterende midlene bli stående på barnets fritidskort ut perioden. Restbeløpet kan brukes til å betale for en annen fast fritidsaktivitet. Restbeløpet fra en periode til en annen kan ikke overføres. Første periode går fra 1. august til 31. desember. Andre periode går fra 1. januar til 31. juli. Hver deltager får 1000 kroner per periode.
  • Hvis kontingenten er på mer enn 1000 kroner må deltager betale resten selv. Hvis kontingenten for eksempel er på 1 500 kroner betales da 1000 kroner med Fritidskortet, så betaler foreldre/foresatte de resterende 500 kronene med kort/faktura.

Trenger du mer informasjon?

Drammen kommune vil etablere kontaktpunkt for informasjon og veiledning omkring bruk av fritidskortet til alle interessenter. Det skal være enkelt å stille spørsmål og å få svar.

Vi kommer tilbake med mer utfyllende informasjon om Fritidskortet nærmere lanseringsdato.