Personvernerklæring for fritidskortet

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. For Drammen kommune er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Denne personvernerklæringen informerer deg om hvordan Drammen kommune behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du og ditt barn har for bruk av fritidskortet i Friskus.com. Personvernerklæringen sier også noe om hvordan vi tar vare på disse opplysningene, hvor vi lagrer dem og hvor lenge.

I forbindelse med fritidskortet i Drammen kommune er det nødvendig å innhente et minimum av personopplysninger for å kunne tilby en god og forsvarlig tjeneste.

Rutiner som er gjennomført før iverksettelse av fritidskortet i Drammen kommune

 • Det er gjennomført en risikovurdering av tjenesten. En risikovurdering er et verktøy for å identifisere uønskede hendelser og risikoen for at disse skal inntreffe. Grunnlaget for risikovurdering er de personopplysningene systemet behandler og hvordan systemet brukes av ansatte i Drammen kommune og leverandør Friskus as. I en risikovurdering analyseres sannsynligheten for at en uønsket hendelse vil inntreffe og konsekvensen av en slik hendelse. Risikovurderingen analyserer også om det er behov for tiltak som reduserer sannsynligheten for at det inntreffer uønskede hendelser.
 • Det er vurdert om opplysningene som behandles er sensitive opplysninger og om det er behov for særskilte tiltak med tanke på tilgangsstyring, pålogging og lagring.

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Drammen kommune samler inn og behandler personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre tildeling av fritidskortet. Dette omfatter først og fremst tildeling av fritidskortet til barn mellom 6-18 år som er folkeregistrert i drammen kommune. Fritidskortet er personlig og knyttes til unike brukere. Personopplysninger bidrar til å identifisere brukerne med det overnevnte formålet. Ved registrering og bruk av løsningen, gis det samtykke til at Drammen kommune kan foreta kontroll av opplysningene opp mot nasjonale registre (eks. Folkeregisteret, Brønnøysundregisteret). Drammen kommune har som prinsipp å innhente minst mulig slike opplysninger, samt jobber kontinuerlig med dataminimering.

Grunnprinsipper for behandling av personopplysninger

Vi har flere grunnleggende prinsipper som gjelder hvordan vi skal håndtere personopplysningene dine:

 • Opplysningene skal behandles lovlig, rettferdig, korrekt og med åpenhet.
 • Opplysningene skal behandles konfidensielt, vernet mot utilsiktet endring og være tilgjengelige.
 • Opplysningene som lagres er kun de som er nødvendig for å oppnå formålet.
 • Opplysningene skal kun benyttes for det konkrete formålet, og ikke lagres lenger enn det som er nødvendig eller pålagt.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger?

Fritidskortet er en frivillig tjeneste som tilbys av kommunen. Drammen kommune behandler dine opplysninger etter personvernforordningen art. 6 Nr. 1 Bokstav e) i “allmennhetens interesse".

Din registrering, henting av fritidskortet og refusjon vil være en bekreftelse på at du ikke motsetter deg behandlingen.

Personopplysningsloven og personvernforordning (GDPR) regulerer kommunens behandling av personopplysninger.

Regelverk for behandling av personopplysninger: ·

Hvem er behandlingsansvarlig?

Løsningen drammen.friskus.com har et delt behandlingsansvar mellom Drammen kommune og Friskus AS.

Rådmannen i kommunen er øverste ansvarlig for behandling av personopplysninger fra Drammen kommune sin side. Den som til enhver tid besitter stillingen «Kommunalsjef for kultur, idrett og frivillighet», er behandlingsansvarlig på vegne av rådmannen.

Behandlingsansvaret mellom Drammen kommune og Friskus AS beskrives slik:

 • Friskus er ansvarlig for brukerprofilene som opprettes
 • Drammen kommune er ansvarlig for drammen.friskus.com med tilhørende arrangørsider og fritidskortet til barn med folkeregister i drammen kommune, samt egne ansattes profiler

Dvs. at hvis Drammen kommune engang trekker ut av samarbeidet, skal følgende slettes:

 • A. All informasjon tilhørende fritidskortet for folkeregistrert barn i Drammen kommune.
 • B. Drammen.friskus.com med tilhørende arrangørsider.
 • C. Alle admin brukerprofilene for Drammen kommune ansatte.

Hvor henter vi opplysninger fra?

Du oppgir nødvendige opplysninger om deg og ditt barn ved registrering i drammen.friskus.com og henting av fritidskortet. Du oppgir nødvendig opplysninger også ved søknad om refusjon. Det innhentes ikke informasjon fra andre kilder.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Drammen kommune:

 • 11-sifret fødselsnummer
 • Barnets navn
 • Foreldreansvar
 • Kontaktinformasjon (adresse, telefonnr, e-post)
 • Kontonummer
 • Kid/fakturanummer
 • Forespørsel fra BankID
 • Historikk over banktransaksjoner
 • Arrangør informasjon (medlemsliste)

Friskus AS:

 • Navn
 • Fødselsdato (frivillig)
 • Adresse (frivillig)
 • Brukernavn: e-postadresse, telefonnummer
 • Førerkort informasjon (frivillig)
 • Kan laste opp CV (frivillig)
 • Alle aktiviteter som opprettelser, bilder og kommentarer under samtaler.
 • IP-adresse

Informasjon:  hva regnes som personopplysninger, datatilsynet

Hvem utleverer vi personopplysningene dine til?

Personopplysninger samlet inn i forbindelse med fritidskortet overføres ikke til andre eksterne parter, så fremt opplysningene ikke er omfattet av regelen om innsynsrett etter offentlighetsloven eller at det er lovhjemmel for dette. Personopplysningen behandles kun av Drammen kommune og Friskus AS

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Drammen kommune lagrer dine og ditt barns personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig ut fra formålet personopplysningene ble samlet inn for. Dine og ditt barns personopplysninger blir lagret i 5 år av regnskapshensyn og slettes deretter.

Personopplysninger som lagres av friskus as som nevnt over, blir lagret så lenge du er registrert som bruker. Ønsker du ikke være registrert bruker lenger, må du ta kontakt med friskus as. Drammen kommune anbefaler at du leser gjennom friskus as sine vilkår.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi beskytter opplysningene i registrene på ulike måter, for eksempel gjennom brannmurer, to-faktor, tilgangs- og adgangskontroll samt gjennom gode databehandleravtaler. I tillegg gjennomgår ansatte jevnlig opplæring i hvordan personopplysninger skal behandles.

Vi har tekniske sikkerhetsløsninger som skal sikre at:

 • Uvedkommende ikke skal få tilgang til dine opplysninger
 • Opplysningene om deg er tilgjengelige når det er behov for dem
 • Opplysningene kan ikke endres eller manipuleres etter at de er registrert

Hvor lagres personopplysningene dine?

Personopplysninger om ditt barn og deg som foresatt lagres innenfor EU/EØS i henhold til GDPR.

Dine rettigheter

Datatilsynets sider har informasjon om rettigheter du har etter personvernreglementet når opplysninger om deg eller ditt barn samles inn og brukes: datatilsynet – den registrertes rettigheter

 • Rett til å få korrigert uriktige personopplysninger
  Dersom våre opplysninger om deg og/eller ditt barn ikke er riktige, har du rett til å få korrigert disse. Det gjelder også dersom vi ikke har fullstendige opplysninger om deg og/eller ditt barn. Dette gjør du ved å kontakte drammen kommune eller friskus as.
 • Rett til å få slettet personopplysninger
  Du kan ha rett til å få slettet opplysningene om deg selv eller ditt barn.
 • Rett til innsyn
  Som foresatt har du rett til å be om innsyn i ditt barns personopplysninger. Begge foreldre har som hovedregel rett til å få innsyn i egne barns registrerte opplysninger. Dette gjelder også dersom foreldrene bor hver for seg og begge har foreldreansvar. Du finner informasjon om rettet til innsyn på datatilsynets sider: rett til innsyn.

Du har rett til å få informasjon om:

 • Hvilke konkrete personopplysninger vi behandler om deg
 • Hvor disse er hentet fra
 • Til hvilke formål og oppgaver de blir brukt
 • Hvor lenge opplysningene skal lagres
 • Hvem opplysningene har blitt gitt videre til (dersom opplysningene har blitt gitt videre til noen andre)

For å få innsyn kontakter du Drammen kommune eller Friskus AS. Du kan be om få en kopi av opplysningene som er registrert.

 • Klage til datatilsynet
  Du kan klage til datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger eller du mener behandlingen strider med personvernreglene. Du finner informasjon om dette på datatilsynets sider: klage til datatilsynet
 • Kontaktinformasjon til personvernombudet i Drammen kommune
  Pål Tore Larsen Telefon: 920 39 660
  E-post: personvernombud@drammen.kommune.no
 • Last ned dokument: Fritidskort Bruksvilkår Drammen kommune.docx