Drammen kommune kan gi refusjon på inntil kr 1000 for årlig deltakeravgift som er betalt for 2021. Refusjonen gjelder betalinger for 2021 som er gjort før Fritidskortet tredde i kraft, men i hovedsak for høstsemesteret. Refusjonen gjelder kun for barn og unge 6-18 år som bor i Drammen kommune. Barn eller unge kan få inntil kr 1000 for kalenderåret 2021.

For å motta refusjon, må du ha opprettet en egen brukerprofil på nettsiden Drammen Friskus og ha aktivert Fritidskort for hvert barn som du søker refusjon for. 

Det vil bli mulig å søke refusjon for allerede betalt deltakeravgift i 2021 men i hovedsak for høstsemesteret. 

Følgende krav må være oppfylt for å få refusjon: 

 • Barn og unge i alderen 6-18 år som er bosatt i Drammen kommune.
 • Man har allerede betalt årskontingent for 2021.
 • Foresatte som ber om refusjon må være samme person som har aktivert Fritidskortet for barnet det søkes refusjon for. 
 • Søsken har ett fritidskort hver.
 • Årkontingenter betalt i våren 2021 kan det da søkes refusjon for. Refundert beløp trekkes da fra Fritidskortet for høsten 2021.
 • Lag, foreninger og organisasjoner man er medlem i, må være registrert som arrangører på Drammen Friskus og være godkjent som bruker i fritidskortordningen.
 • Hvis kontingenten er på mer enn 1000 kroner må deltager selv betale resten. Hvis kontingenten for eksempel er på 1500 kroner, så refunderes det 1000 kroner til foresattes konto.

Fyll inn digitalt refusjonsskjema: Skjema for innsending

Hvordan går du fram?

Følgende må fremkomme i innsendte vedlegg

 • Navnet på barnet eller ungdommen
 • Navnet på klubb, lag og forening eller organisasjon
 • Hva gjelder fakturaen for - aktiviteter og semester/år
 • Fakturabeløp
 • Kvittering på at faktura er betalt

Send e-post til fritidskortet@drammen.kommune.no for spørsmål og informasjon og merk e-post "Refusjon".