Påmelding

Alle som er bosatt i Drammen kommune kan bli elev ved Drammen kulturskole.

Kulturskolens primærmålgruppe er barn og unge, men voksne kan få elevplass ved ledig kapasitet.

Alle fra 6 år og oppover kan melde seg på (dette gjelder ikke babysang, musikklekegrupper eller barnedans, her kan barn under 6 år meldes på).

Logg inn elev

Skolens elevprogram gir oversikt over elevens undervisning, kontaktinformasjon til lærer, status på søknader mm. Foresatte kan også selv sjekke sine kontaktopplysninger og gjøre endringer.

Logg inn elev

Skolestart og ferier

  • Undervisningen starter som regel opp 2-4 dager etter skolestart for grunnskolen i Drammen.
  • Lærerne tar kontakt med alle nye og gamle elever for å avtale dag og tid i forkant av semesterstart.
  • Undervisningen ved Drammen kulturskole følger hovedsakelig grunnskolens skolerute når det kommer til ferier, helligdager og planleggingsdager.
  • Oversikt over skolestart/slutt, ferier, helligdager, planleggingsdager og alle kulturskolens arrangementer finner du i Kulturskolens aktivitetsplan.

Fravær hos elev og lærer

Ved fravær hos elev:

  • Sykdom og annet fravær hos elev meldes til lærer via sms, telefon eller e-post.
  • Blir eleven syk over lengre periode kan man søke om fritak fra betaling i perioden, ved framvisning av legeerklæring.
  • Kulturskolen innvilger ikke permisjon, men elever som ønsker pause i for eksempel et halvt år, blir prioritert ved neste opptak

Ved fravær hos lærer

  • Når lærere blir syke vil Kulturskolen engasjere vikar, så langt det er mulig. Av og til kan det være umulig å få vikar på kort varsel. Når det skjer, kan det bli nødvendig å avlyse timen. Da bestreber Kulturskolen seg på å få varslet foresatte så fort som mulig. Dette gjøres fortrinnsvis pr. sms til foresatte.
  • Dersom Kulturskolen har avlyst mer enn 4 undervisningsganger i løpet av et skoleår, kan elevene kreve å få redusert elevbetaling. Et eventuelt krav må sendes Kulturskolen skriftlig senest 1. juli det aktuelle året

Her finner du vilkår og serviceerklæring for Drammen kulturskole