Nedre Eiker kommunes kulturstipend har som formål å støtte og inspirere aktive kunstnere/kulturarbeidere i kommunen og stimulere til kompetanseutvikling innenfor kunst og kultur.

Kulturprisvinner 2019 for Nedre Eiker kommune, David Cariano Timme.

Statutter

Kulturstipendet i Nedre Eiker kommune vurderes delt ut hvert år.

  1. Kulturstipendet pålydende kr 35 000 deles ut til aktive kunstnere/kulturarbeidere/studenter/elever innenfor kunst og kultur - bosatt i eller nær tilknytning til Nedre Eiker kommune. Kulturstipendet skal stimulere personer som ønsker å utvikle sin kompetanse/kunnskap innenfor ytringskultur, kunst, idrett og friluftsliv som vil være til gavn for kulturlivet i Nedre Eiker.
  2. Kulturstipendet tildeles av hovedutvalg for Oppvekst og kultur.
  3. Kunngjøring av frist for innsending av søknad om Kulturstipendet og offentliggjøring av kulturstipendmottakeren gjøres gjennom annonsering i dagspresse og på kommunens hjemmesider.
  4. Rapport om bruk av stipendet sendes administrasjonen innen utgangen av året etter mottakelsen. Dersom stipendet ikke er benyttet til det formålet som var forutsetningen for tildelingen må stipendet tilbakebetales.

Søknad sendes Drammen kommune - Kultur, idrett og frivillighet.

Søknadsfrist: 31. september 2020.