Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Informasjon og søknadsskjema hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom. Tilskuddsordningen bidrar til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene.

Målgruppe

Barn og ungdom i alderen 10 til 20 år, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Hvem kan søke om midler?

 • Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
 • Privatpersoner eller enkeltmannsforetak kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

Hva gis det støtte til?

 • a) Tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen. Støtte gjennom tilskuddsordningen er i utgangspunktet begrenset til tre år og det er krav om en konkret plan for videreføring for tiltak som mottar støtte. Årsaken er at tilskuddsordningen er ment å stimulere til etablering og utvikling, snarere enn å gi driftstilskudd.
 • b) Investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknad om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen.

Søkere må sette seg inn i Rundskriv 02/2021 "Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og veileder til rundskrivet, fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
For hele utlysningsteksten samt alle skjemaer, se tilskuddsordningens nettside.

Søknadsskjema, frister og saksgang

 • Det er elektronisk søknadsprosedyre for tilskuddet og alle søkere skal søke gjennomm Bufdirs søknadsportal
 • Søknadsskjema blir tilgjengelig fra Bufdirs nettsider senest 13. november 2020
 • Søknadsfrist til Bufdir: 4. desember 2020
 • Søknader som blir sendt inn etter fristen vil bli avvist
 • Etter søknadsfristens utløp mottar Drammen kommune alle søknader som gjelder vår kommune, og foretar en vurdering og prioritering
 • Kommunens administrative vurdering og prioritering av søknadene legges frem for politisk behandling, og sendes deretter tilbake til Bufdir for endelig behandling

Veiledning i søknadsprosessen

På grunn av koronasituasjonen kan kommunen dessverre ikke arrangere felles informasjonsmøte om tilskuddsordningen dette året.

For spørsmål om tilskuddsordningen og søknadsprosessen kan det tas kontakt med:

 • Tone Aarøe Skjold, tlf: 908 63 764, epost:
 • Kjersti Hellebø Lieberg, tlf: 907 84 578, epost:
 • Kompetanseteam Levekår, tlf: 32 04 55 10, epost: