Det arrangeres felles informasjonsmøte om tilskuddsordningen onsdag 17. november 2021. Tidspunktet er ikke satt enda, men meld dere på nå til marie.josee.boily@drammen.kommune.no

Den nye ordningen «Tilskudd til inkludering av barn og unge» omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».

Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket.
 • Søknadsfrist: Informasjon om søknadsfrist og publisering av søknadsskjema i søknadsportalen vil skje i starten av november 2021.
 • Rapporteringsfrist: 1. april 2023.

Utlysning for tilskuddsåret 2022

Tilskuddsordningen vil bli lyst ut i begynnelsen av november og de som ønsker å søke må vente til det kommer mer informasjon da. Fram til da har Bufdir kun åpnet for at kommunene kan melde seg på ordningen.

Les mer om ordningen på Bufdir sine sider: Tilskudd til inkludering av barn og unge (bufdir.no)

Hvem kan søke?

 • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.
 • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.
 • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser".
 • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen.
 • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
 • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet.

Endringer i regelverket for tilskuddsåret 2022

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge", "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom".

 • Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.
 • Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.
 • Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Større endringer for søkere:

 • Flerårig tilskudd og aktivitetstyper
  Et hovedgrep i forskriften er at dere kan søke om midler til ulike aktivitetstyper for en periode på inntil tre år. De ulike aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de tre tidligere ordningene. For eksempel vil ferieleir være én aktivitetstype, med et sett av kriterier og spørsmål i søknadsskjemaet. Utlånssentral vil være en annen aktivitetstype med andre kriterier og andre spørsmål i søknadsskjemaet. Dere vil finne informasjon om de ulike aktivitetstypene i forskrift og i veileder til forskrift.
  Prosjekter som tidligere har fått støtte gjennom de tre tilskuddsordningene, skal i all hovedsak også kunne få tilskudd gjennom den nye ordningen.
 • Én søknad fra kommunen
  Kommunen skal kun sende inn én søknad om tilskudd. I søknaden kan dere legge til flere aktivitetstyper. Mer informasjon om aktivitetstypene og søknadsprosessen fremgår av forskrift, veileder til forskrift og veileder til kommunene.
 • Aktivitetskrav for sentralledd i frivillige organisasjoner
  Endring for sentralledd i frivillige organisasjoner som tidligere har sendt inn søknad direkte til Bufdir gjennom "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge": Det var tidligere et krav om at prosjektet måtte rekruttere deltakere fra minst fem kommuner. Dette er endret i ny forskrift. Sentralleddet i frivillige organisasjoner kan fortsatt sende inn søknad direkte til Bufdir, men nå må prosjektet det søkes om støtte til ha aktivitet i minst fem kommuner.
 • Endringer for deltakende kommuner:
  Kommunen skal kun rangere søknader fra andre aktører. Kommunen skal ikke rangere sine egne søknader. Krav om rangering omfatter alle kommuner som har mer enn én søknad fra andre aktører (frivilligheten og private aktører). Kravet til forankring i kommunen er også forenklet. Rangeringen av søknadene må kommunen forankre på besluttende politisk eller administrative nivå i kommunen (ikke begge, som var krav tidligere).

Viktige dokumenter

 • Forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge (publiseres i slutten av oktober).
 • Veileder til forskrift (publiseres i slutten av oktober).
 • Veileder til kommunene (publiseres i slutten av oktober).
 • Oversikt over kontaktpersoner i kommunene 2022 (publiseres i slutten av oktober).

Om knutepunktfunksjonen

 • Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen, skal ha en knutepunktfunksjon som koordinerer det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen rettet mot målgruppen.
 • Knutepunktfunksjonen skal være et kontaktpunkt i kommunen for andre aktører som jobber med inkludering av barn i målgruppen.
 • Knutepunktfunksjonen skal ha oversikt over lokale forhold knyttet til målgruppen for tilskuddsordningen og relevante tilbud fra kommunen, frivilligheten og andre aktører. I Drammen kommunen er knutepunktfunksjon lagt til virksomheten Ny Start, avdeling Tjenester til andre grupper.

Veiledning i søknadsprosessen

Det arrangeres felles informasjonsmøte om tilskuddsordningen onsdag 17. november 2021. Tidspunktet er ikke satt enda, for mer info følg med på (og meld dere på hvis det ikke allerede er gjort):

For spørsmål om tilskuddsordningen og søknadsprosessen kan det tas kontakt med: Marie Josée Boily. Tlf: 976 09 914. E-post: marie.josee.boily@drammen.kommune.no