Et rikt og mangfoldig kulturtilbud bidrar til å skape trivsel, tilhørighet og positiv identitet i kommunen og nærmiljøet.

Formål:

Bidra til utvikling, bredde og kvalitet i kulturtilbudet i kommunen. Ordningen skal sikre innbyggerne tilgang til et mangfoldig kunst- og kulturtilbud og et levende profesjonelt kulturliv.

Målgruppe:

Profesjonelle kulturinstitusjoner og større kulturaktører.

Søknaden skal inneholde:

  • Årsmelding og godkjent regnskap for siste år.
  • Aktivitetsplan og budsjett for inneværende år.

Generelle retningslinjer for tilskuddsforvaltning i Drammen kommune gjelder.

Økonomisk ramme:

Tilskudd fordeles administrativt etter skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av retningslinjer og årets budsjettramme. De økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak.

Søknadsfrist og kunngjøring:

Søknadsfrist er 1. november hvert år.

Søknader må være levert innen fristen. Ufullstendige søknader vurderes ikke. Kunngjøring skjer senest 4 uker før søknadsfristen. Kunngjøring skjer med forbehold om at det avsettes midler til formålet i budsjettet.

Klageadgang:

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.