Vi har noen tekniske problemer ang på skjema til denne ordningen og det hadde vært om søkere kunne sende en kopi av søknaden til saksbehandleren av ordningen. På forhånd takk!

Drammen kommunes festivalstøtte skal være et middel for et skape et allsidig kunst- og kulturliv i hele kommunen og bidra til kunstnerisk fornyelse og utvikling av innenfor hele bredden av kunstuttrykk som for eksempel film, teater, musikk, visuell kunst og dans. Man kan søke på ordningen i inntil 3 år.

Søknadsfrist 15. oktober 2021 for utbetling i 2022

Formål:

 • Formålet er å gjøre bredden av kunstuttrykk av høy kvalitet tilgjengelig for alle.
 • Stimulere til nye former for formidling og programmering og ha en bredde av tilbud som også bidrar til kulturelt mangfold og inkludering.
 • Festivalen skal fremme produksjon og formidling av kunst- og kulturuttrykk med høy kvalitet, også for barn og unge.

Målgruppe/hvem kan søke:

 • Kulturaktører, lag og foreninger med bosted eller drift i Drammen kommune.

Kriterier:

 • Festivalen skal være organisert med et styre som har ansvar for program og økonomi.
 • Festivalen må være av minimum to dagers varighet og omfatte flere ulike arrangement.
 • Festivalen må ha en miljøprofil og en miljøplan som legges ved søknaden.
 • Festivaler som tildeles støtte inngår en intensjonsavtale med kommunen. Intensjonsavtalen trengs i en videre søknadsprosess for å kunne motta støtte fra andre støtteordninger.
 • Støtte kan kun gis til festivaler som er forankret og gjennomføres i Drammen kommune, og ordningen skal bidra til at det skapes både fleksibilitet og forutsigbarhet i festivalfeltet.
 • Det kan søkes om festivalstøtte for tre år. Søknader behandles politisk i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.
 • Det forutsettes at festivalen har blitt gjennomført i kommunen i minst tre år før første søknads år av denne ordningen.
 • Ved tildeling av festivalstøtte vil kommunen legge vekt på kunstnerisk utvikling, samt festivalens forankring i kommunen og i regionen.
 • Ved annonsering skal det opplyses at arrangementet er støttet av Drammen kommune
 • I tillegg gjelder generelle retningslinjer for tilskuddsforvaltning i Drammen kommune.

Søknaden skal inneholde:

 • Budsjett som viser utgifter og inntekter
 • Beskrivelse av prosjektet/arrangementet
 • En miljøplan som legges ved søknaden

Søknadsfrist og kunngjøring:

 • Søknadsfrist er 15. oktober for påfølgende år.
 • Søknader må være levert innen fristen. Ufullstendige søknader vurderes ikke.
 • Kunngjøring skjer senest 4 uker før søknadsfristen. Kunngjøring skjer med forbehold om at det avsettes midler til formålet i budsjettet.

Økonomisk ramme:

Drammen kommune fullfinansierer som regel ikke prosjekter/arrangementer. Det må opplyses om andre omsøkte tilskudd til prosjektet. De økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak. Rapport og regnskap skal leveres for hvert år.

Klageadgang:

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.