Tilskudd til nye festivaler og større arrangementer (1 år)

Vi minner om at tilskuddsmottakere fra 2022 må også sende inn rapport fra årets arrangement.

Ettårig støtte skal gis til nye festivaler eller større arrangement som har en bred publikumsprofil og lokal forankring i kommunedelene. Støtten skal bidra til kunstnerisk fornyelse og utvikling av bredden av kunst og kultur i kommunen.Det kan søkes tilskudd til by/kommunedeldager, lokale initiativ og nye festivaler og større arrangementer med lokal, regional eller nasjonal profil.Ordningen skal bidra til fleksibilitet og forutsigbarhet i kulturfeltet.

Søknadsfrist 15. oktober 2022 - for utbetaling i 2023

Formål:

Drammen kommunes støtteordninger skal være et middel for et allsidig kunst-og kulturliv over hele kommunen.

Målgruppe/hvem kan søke:

 • Organisasjoner, lag og foreninger
 • Kulturnæringer og kulturaktører

Kriterier:

 • Storarrangement og nye festivaler skal fremme produksjon og formidling av kunst-og kulturuttrykk som skal være åpne for alle.
 • Støtte kan kun gis til store arrangement/nye festivaler som er forankret og gjennomføres i Drammen kommune.
 • Det kan søkes om støtte for et årav gangen. Søknader under 100.000 kroner behandles administrativt.
 • Nye festivaler skal være organisert med et styre som har ansvar for program og økonomi.
 • Nye festivaler må være av minimum to dagers varighet og omfatte flere ulike arrangement.
 • Arrangementet/ festivalenskal bidra til kulturelt mangfold og inkludering.
 • Arrangementet/festivalenmå ha en miljøprofil,og en miljøplan for gjennomføring legges ved søknaden.
 • Ved tildeling av festivalstøtte vil kommunen legge vekt på kunstnerisk utvikling, samt festivalens forankring i kommunen og i regionen.
 • Ved annonsering skal det opplyses at arrangementet er støttet av Drammen kommune
 • I tillegg gjelder generelle retningslinjer for tilskuddsforvaltning i Drammen kommune.

Søknaden skal inneholde:

 • Budsjett som viser utgifter og inntekter
 • Beskrivelse av prosjektet/arrangementet
 • Miljøplan for gjennomføring

Økonomisk ramme:

Tilskudd fordeles administrativt etter skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av kriteriene og årets budsjettramme. Drammen kommune fullfinansierer som regel ikke prosjekter/arrangementer. Det må opplyses om andre omsøkte tilskudd til prosjektet. De økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak.

Søknadsfrist og kunngjøring:

 • Søknadsfrist er 15. oktober hvert år.
  Søknader må være levert innen fristen. Ufullstendige søknader vurderes ikke.
 • Kunngjøring skjer senest 4 uker før søknadsfristen. Kunngjøring skjer med forbehold om at det avsettes midler til formålet i budsjettet.

Klageadgang:

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.