Drammen kommune har inngått en kompensasjonsordning for leie av Drammen Teater og Union Scene hvor lag og foreninger med kulturformål kan søke på en grunnstøtte til leie av Drammen Sceners lokaler.

Søknadsfrist: 15. september 2021 (2 ganger pr år)

Tilskuddet skal sikre at det lokale kulturlivet får muligheten til å eksponere seg med sine forestillinger, utstillinger, aktiviteter for et stort publikum. Arrangementet må være åpne for alle. Støtten skal være et middel til å fremme et aktivt kulturliv i kommunen.

Det kan gis subsidiert leie til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement og aktiviteter som er åpne for alle. Målgruppen barn og unge skal prioriteres.

Målgruppe/hvem kan søke:

  • Alle lag og foreninger og kulturaktører med åpne arrangement kan søke.
  • Arrangører kan være frivillige lag, foreninger eller profesjonelle aktører med et kunstnerisk/kulturelt formål.

Søknadsfrist og kunngjøring

Søknadsfrist er 2 ganger pr.år, ogkunngjøres på Drammen kommunes nettside. Ufullstendige søknader vurderes ikke.

Søknaden skal inneholde:

  • Budsjett som viser utgifter og inntekter
  • Beskrivelse av prosjektet/arrangementet
  • Ved annonsering skal det opplyses at arrangementet er støttet av Drammen kommune

Økonomisk ramme:

Tilskudd fordeles administrativt etter skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av kriteriene og årets budsjettramme. Drammen kommune fullfinansierer som regel ikke prosjekter/arrangementer. Det må opplyses om andre omsøkte tilskudd til prosjektet. De økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak.

Klageadgang:

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.