(tidligere: Inkludering av barn i lavinntektsfamilier / Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Informasjon og søknadsskjema hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Formål

Tilskuddsordningen skal motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppe

  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer
  • sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter

Rundskriv og veileder

Søkere må sette seg inn i Rundskriv 01/2021 "Regelverk for nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" og veileder til rundskrivet, fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Nye tiltakstyper i 2021

Det er mulig å søke om tilskudd til to nye tiltakstyper:

  • 1) utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer og
  • 2) koordinering av samarbeidet mellom tjenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, med mål om økt aktivitet for målgruppen.

Se mer informasjon om de nye tiltakstypene i regelverkets punkt 1 b) og c). For informasjon om hvem som kan søke om tilskudd til de nye typene tiltak, se regelverkets punkt 2 c) og d).

For hele utlysningsteksten samt alle skjemaer, se tilskuddsordningens nettside.

Søknadsfrister og saksgang

  • Det er elektronisk søknadsprosedyre for tilskuddet og alle søkere skal søke gjennom Bufdirs søknadsportal
  • Søknadsskjema blir tilgjengelig fra Bufdirs nettsider senest 13. november 2020
  • Søknadsfrist til Bufdir: 4. desember 2020
  • Søknader som blir sendt inn etter fristen vil bli avvist
  • Etter søknadsfristens utløp mottar Drammen kommune alle søknader som gjelder vår kommune, og foretar en vurdering og prioritering
  • Kommunens administrative vurdering og prioritering av søknadene legges frem for politisk behandling, og sendes deretter tilbake til Bufdir for endelig behandling.

Knutepunktsfunksjonen

Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen skal sørge for at de har en knutepunktsfunksjon. Knutepunktfunksjonen skal ha oversikt over, og bidra til å koordinere, det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen, slik at tiltakene på området kan dra nytte av hverandre. Knutepunktfunksjon skal være et kontaktpunkt i kommunen for frivillige organisasjoner og andre som jobber med inkludering av barn i målgruppen. Knutepunktsfunksjonen i Drammen kommune er lagt til Kompetanseteam Levekår.

Veiledning i søknadsprosessen

På grunn av koronasituasjonen kan kommunen dessverre ikke arrangere felles informasjonsmøte om tilskuddsordningen dette året.

For spørsmål om tilskuddsordningen og søknadsprosessen kan det tas kontakt med: