Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for gjennomføring av de til enhver tid gjeldene politiske føringer for kommunens arbeid innen helse, sosial og omsorgsfeltet. Mål for ordningen kan derfor justeres før den årlige utlysningen, som kunngjøres på kommunens hjemmeside. Regelverket for ordningen skal bidra til forutsigbarhet og åpenhet i tildelingen av årlige tilskuddsmidler til ideelle og frivillige lag og foreninger.(Vedtatt av hovedutvalget for helse, sosial og omsorg den 15.10.2020)

Målgrupppe

Denne tilskuddsordningen retter seg mot innbyggere over 18 år.
Tilskudd tildeles for ett år av gangen. Samlet tilskuddsramme er i henhold til vedtatte, årlige økonomiske rammer.

Hvem kan søke?

Frivillige og ideelle organisasjoner. Det skal fremgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål.

Mål for ordningen

Forbedringsarbeid som skal sikre best mulige levekår for innbyggere i Drammen er ett av kommunens satsingsområder.

Gjennom tilskuddsordningen ønsker kommunen å samarbeide med ideelle og frivillige lag og foreninger om inkluderingsarbeid, å motvirke utenforskap og å styrke den enkelte innbyggers
mulighet til samfunnsdeltakelse og opplevelse av fellesskap.

Formålet med ordningen er å støtte opp om ideelle eller frivillige virksomheter som driver aktivitetsog oppfølgingstilbud til voksne innbyggere som har helsemessige og/eller sosiale utfordringer.

Tiltakene kan bidra til økt kompetanse om egen helsesituasjon og samvær med andre som er i tilsvarende situasjon. Tiltakene det gis støtte til skal komme i tillegg til kommunale tjenester og skal
bidra til et større mangfold i samfunnets samlede innsats overfor målgruppene.

Målgruppe for ordningen

Voksne innbyggere i Drammen kommune, som har helsemessige og/eller sosiale utfordringer som gjør at de har et lite sosialt nettverk, er utsatt for å føle utenforskap og/eller som ønsker mer samvær
med andre i samme situasjon som de selv.

Kriterier for måloppnåelse

Drammen kommune prioriterer søknadene på grunnlag av de opplysninger som er gitt i søknaden, inkludert beskrivelse av tiltaket/tiltakene. For søknad om