Det er en målsetting for politisk nivå å stimulere til gratis aktiviteter som treffer barn, unge og familier. Kommunestyret avsatte derfor 500.000 kroner til slike formål. Midlene er nå søkbare og kan søkes på av alle frivillige foreninger og lag i Drammen kommune.

Kriterier for tildeling av midler:

  • Aktiviteter og tilbud skal gis til barn, unge og familier som er bosatt i
    Drammen kommune.
  • Aktivitetene skal være lavterskeltilbud og åpne for alle.
  • Ved markedsføring av tilbudene skal det fremgå at aktivitetene støttes
    av Drammen kommune.
  • Søknaden skal inneholde et tydelig budsjett og beskrivelse av tilbudet.

Navn på søker, organisasjonsnummer, adresse og kontonummer må fremgå av søknaden.

Etter gjennomført aktivitet skal søker sende inn en kortfattet rapport og regnskap som dokumentasjon. Rapporten skal dokumentere aktivitetenes omfang og antall deltakere på tilbudene.

Søknader sendes eller
Drammen kommune, postboks 7500, 3008 Drammen.

Alle søknader må merkes med:
Søknad på utlyste midler til barn, unge og familier.

Søknadsfrist er 24. juni 2020.

Søknadene behandles under ett av Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.