Nærmiljøtilskudd kommunedel 7 - Strømsø

Som en del av områdesatsingen på Strømsø lyses det ut tilskuddsmidler til nærmiljøtiltak i kommunedel 7 (Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen)

Områdesatsingen skal øke beboernes trivsel og livskvalitet ved å legge til rette for områdeutvikling som styrker fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter, tar klimahensyn og utvikler grønne områder for friluftsliv og rekreasjon. Satsingen skal bidra til å utjevne sosial ulikhet.

Målgruppe:

Tilskuddsordningen retter seg mot frivillige og andre aktører som ønsker å gjennomføre sosiale, fysiske og allmennkulturelle tiltak som bidrar til å skape inkluderende og trygge nærmiljøer.

Formål:

 • Skape lokalt engasjement og dugnadsinnsats og styrke innbyggernes tilhørighet til nærmiljøet og kommunedelen

 • Legge til rette for åpne og inkluderende møteplasser

 • Styrke fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter i kommunedelen

Kriterier:

 • Tiltaket skal fremme aktivitet og felleskap

 • Tiltaket bør være åpent for alle

 • Tiltaket må gjennomføres i kommunedel 7 (Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen)

 • Hvis tiltaket skal gjennomføres utenfor deres egen eiendom, må dere ha en avtale med grunneier (kan ettersendes)

 • Hvis dere søker om tilskudd til et fysisk tiltak, må dere oppgi hvem som skal ta ansvar for drift og vedlikehold.

 • Vi gir ikke tilskudd til å dekke vedlikehold, løpende driftsoppgaver, lønn eller lovpålagte oppgaver.

 • Tiltak i levekårsutsatte områder vil prioriteres hvis det blir konkurranse om midlene.

 • Tiltaket må gjennomføres innen 30. juni 2023

 • Rapport må leveres senest to måneder etter at tiltaket er gjennomført

Eksempler på tiltak:

 • Nabolagsfest, parkbenker, belysning
 • Kulturelle arrangement, som teaterforestilling, konsert og festival eller nabolagshage

 • Oppgradering av uteområde/lekeplass eller innkjøp av aktivitetsskapende utstyr

 • Listen er ikke uttømmende.

Hvem kan søke:

 • Lag og foreninger med tilknytning til kommunedel 7
 • Lag og foreninger som ønsker å gjennomføre tiltak i kommunedel 7
 • Sameier, borettslag, beboer- og velforeninger
 • Næringsaktører i kommunedel 7
 • Andre aktører, som for eksempel sosiale entreprenører og gründere

Søknaden skal inneholde:

 • Beskrivelse av prosjektet
 • Budsjett, som også viser evt. søkte/innvilgede midler fra andre instanser
 • Kontonummer for oversendelse av eventuelt innvilget tilskudd

Rapportering:

 • Dere må sende inn en enkel rapport innen to måneder etter at tiltaket er gjennomført. I rapporten beskriver dere om tiltaket er blitt gjennomført i henhold til søknaden, og gjør rede for eventuelle avvik fra den opprinnelige planen.
 • Regnskapet settes opp slik at det er sammenlignbart med budsjettet. Kravet til rapport tilpasses størrelsen på tilskuddet.
 • Kortfattet rapport (maksimalt 1 A4-side) og regnskap sendes Drammen kommune til kommunepost@drammen.kommune.no senest 1 måned etter at tiltaket/aktivitetet/arrangementet har funnet sted.
 • E-post merkes "Tilskudd nærmiljøtiltak kommunedel 7".