Nærmiljøtilskudd kommunedel 7 - Strømsø

Som en del av områdesatsingen på Strømsø lyses det ut tilskuddsmidler til nærmiljøtiltak i kommunedel 7 - Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen.

Områdesatsingen skal øke beboernes trivsel og livskvalitet ved å legge til rette for områdeutvikling som styrker fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter, tar klimahensyn og utvikler grønne områder for friluftsliv og rekreasjon. Satsingen skal bidra til å utjevne sosial ulikhet.

 • Det er ikke lenger mulighet for å søke på ordningen. Søknadsfrist var 1. november 2021
 • Ta kontakt med saksbehandler for informasjon og spørsmål.

Målgruppe:

Tilskuddsordningen retter seg mot frivillige og andre aktører som ønsker å gjennomføre sosiale, fysiske og allmennkulturelle tiltak som bidrar til å skape inkluderende og trygge nærmiljøer.

Formål:

 • Skape lokalt engasjement og dugnadsinnsats og styrke innbyggernes tilhørighet til nærmiljøet og kommunedelen

 • Legge til rette for åpne og inkluderende møteplasser

 • Styrke fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter i kommunedelen

Kriterier:

 • Tiltaket skal fremme aktivitet og felleskap
 • Tiltaket bør være åpent for alle
 • Tiltaket må gjennomføres i kommunedel 7 (Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen).
 • Hvis tiltaket skal gjennomføres utenfor egen eiendom, må en avtale med grunneier være på plass (kan ettersendes)
 • Ved søknad om tilskudd til et fysisk tiltak, må det oppgis hvem som skal ta ansvar for drift og vedlikehold.
 • Det gir ikke tilskudd til å dekke vedlikehold, løpende driftsoppgaver, lønn eller lovpålagte oppgaver.
 • Tiltak i levekårsutsatte områder vil prioriteres hvis det blir konkurranse om midlene.

Tiltaket må gjennomføres innen 30. juni 2022

 • Rapport må leveres senest to måneder etter at tiltaket er gjennomført.
 • Tilskudd fordeles administrativt etter skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av kriteriene.
 • Kriteriene vurderes etter vedtatte retningslinjer for tilskuddsordninger i Drammen kommune.

Eksempler på tiltak man kan søke på:

 • Nabolagsfest
 • Parkbenker
 • Belysning
 • Kulturelle arrangement som teaterforestilling, konsert og festival
 • Nabolagshage
 • Oppgradering av uteområde/lekeplass
 • Innkjøp av aktivitetsskapende utstyr

Listen er ikke uttømmende.

Hvem kan søke:

 • Lag og foreninger med tilknytning til kommunedel 7
 • Lag og foreninger som ønsker å gjennomføre tiltak i kommunedel 7
 • Sameier, borettslag, beboer- og velforeninger
 • Næringsaktører og kulturelle næringer i kommunedel 7 eller som ønsker å gjennomføre tiltak i kommunedel 7.

Søknaden skal inneholde:

 • Beskrivelse av prosjektet
 • Budsjett, som også viser evt. søkte/innvilgede midler fra andre instanser
 • Kontonummer for oversendelse av eventuelt innvilget tilskudd

Rapportering:

Kortfattet rapport (maksimalt 1 A4-side) og regnskap sendes Drammen kommune til kommunepost@drammen.kommune.no senest 1 måned etter at tiltaket/aktivitetet/arrangementet har funnet sted.

E-post merkes "Tilskudd nærmiljøtiltak kommunedel 7". 

Regnskapet settes opp slik at det er sammenlignbart med budsjettet. Kravet til rapport tilpasses størrelsen på tilskuddet.