Driftstilskudd til innvandrerorganisasjoner er en del av den nye tilskuddsordningen som fra og med 2019 erstatter «Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn».

Søknadsfrist: Ny søknadsfrist for 2021 kommer.

For å motta driftsstøtte skal organisasjoner bidra aktivt til å oppnå hovedmålsettingen for tilskuddsordningen samt tilskuddsordningens delmål A.

Hovedmål for ordningen

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Delmål A

Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning. Tiltakene skal bidra til at innvandrere og deres barn (også beboere i mottak) deltar i fellesskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet, og at de bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunnet.

Tildelingskriterier

 • Lokale innvandrerorganisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke.
 • Organisasjonen skal ha adresse i Drammen kommune.
 • Organisasjoner må ha eksistert i minimum ett år og ha minst 40 betalende medlemmer med adresse i kommunen.
 • Tildelingen baseres på antallet betalende medlemmer over 15 år bosatt i kommunen. Medlemskontingent skal være betalt via bank til organisasjonens konto.
 • Medlemsliste og utskrift av bankkonto skal legges ved søknad. Medlemsliste skal inneholde navn, adresse og fødselsdato.
 • For å motta driftsstøtte skal lokale innvandrerorganisasjoner bidra aktivt til å oppnå mål for ordningen (se hovedmål for ordningen og delmål A).
 • Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte over ordningen for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom den norske kirke.

Kommunen tilpasser satsene for driftstilskudd etter en helhetsvurdering tilpasset lokale forhold. Ved tildeling og utmåling av driftstilskudd vektlegges:

 • I hvilken grad organisasjonen bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant. innvandrere og deres barn
  I hvilken grad organisasjonen bidrar til og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet, brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunnet og felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper (del A)
 • I hvilken grad organisasjonen samarbeider med andre befolkningsgrupper, frivillige organisasjoner og /eller kommunale instanser.
 • Det vektlegges å gi støtte til et variert utvalg av befolkningsgrupper og organisasjoner.

Rapportering

 • Tilskuddsmottaker skal sende inn årsrapport og regnskapsrapport til kommunen. I rapporten skal organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan organisasjonens aktiviteter har bidratt til å nå tilskuddsordningens hovedmål samt delmål A
 • Tilskuddsmottaker skal også levere inn regnskapsrapport utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

Informasjonsmøte

Det skal holdes informasjonsmøte (dato for 2021 blir annonsert) for de som har behov for bistand til utfylling av søknad o.l.

Sted: Telthusgata 8, 3044 Drammen, Rom Asbjørnsen og Moe 120 B (Bygg A).

Påmelding til:

Søknad

Søknad med vedlegg sendes til: og merkes: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 20/02125

2020soknadsskjema-driftstilskudd IMDI.docx (Word)

Søknadsfrist: Ny frist kommer for 2021

Ta gjerne kontakt med Ranveig van der Meij dersom din organisasjon har behov for veiledning til utfylling av søknaden. E-post:
tlf. 917 19 546