(tidligere: Inkludering av barn i lavinntektsfamilier / Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) Tilskuddsordningen og søknadsprosessen for 2020 gjelder samlet for Nye Drammen dvs. nåværende Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune.Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Informasjon og søknadsskjema hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Formål

Tilskuddsordningen skal motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppe

Barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer
Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Rundskriv og veileder

Søkere må sette seg inn i Rundskriv 01/2020 "Regelverk for nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" og veileder til rundskrivet, fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). For hele utlysningsteksten samt alle skjemaer, se tilskuddsordningens nettside på Bufdir.

Søknadsfrister og saksgang

  • Det er elektronisk søknadsprosedyre for tilskuddet og alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsskjema på Altinn.
  • Søknadsskjema blir tilgjengelig fra Bufdirs nettsider senest (dato for 2021 kommer).
  • Søknadsfrist til Bufdir: (Dato for 2021 kommer)
  • Søknader som blir sendt inn etter fristen vil bli avvist.
  • Etter søknadsfristens utløp mottar Drammen kommune alle søknader som gjelder vår kommune, og foretar en vurdering og prioritering.
  • Kommunens administrative vurdering og prioritering av søknadene legges frem for politisk behandling, og sendes deretter tilbake til Bufdir for endelig behandling.

Kommunen er knutepunkt

Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen har en knutepunktsfunksjon.

Det betyr at kommunen har oversikt over det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen. Kommunen skal også bidra til å koordinere dette arbeidet. Målet er at tiltakene på området kan dra nytte av hverandre.

Kommunen har et kontaktpunkt for frivillige organisasjoner og andre som jobber med inkludering av barn i målgruppen.

Ranveig van der Meij er kontaktpunktet i Drammen kommune. Hennes kontaktinformasjon finner du lenger nede på sida.

Informasjonsmøte

Har du tenkt å søke, er du velkommen til informasjonsmøte om tilskuddsordningen 2021:

Tid: Nærmere dato for møte kommer

Sted: Senter for oppvekst, Telthusgata 8, Drammen, møterom Asbjørnsen (møt opp i resepsjonen i bygg A)

Spørsmål og påmelding

Ved spørsmål om ordningen og påmelding til informasjonsmøte, kontakt:

Ranveig van der Meij, ved Senter for oppvekst
Telefon: 917 19 546
E-post: