Reviderte retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i 2019. Drammen kommune gir tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Drammen.

Søk tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

For spørsmål eller nærmere informasjon ta kontakt med (Ung Kultur).

Organisasjonen må:

 • være åpen for alle
 • ha demokratisk oppbygging med eget styre og vedtatte retningslinjer
 • hatt kontinuerlig drift i minst ett år
 • individuelt betalende medlemmer mellom 4 og 25 år med bostedsadresse i Drammen kommune
 • ha minst 10 tilskuddsberettigede medlemmer
 • arbeide for et aktivt kulturliv og med formål som kommer barn og unge til gode
 • ha dokumentert aktivitet i nærmiljø som bidrar til forebyggende arbeid

Dere kan søke tilskudd til:

 • Startbidrag:
  Nystartede organisasjoner kan få starbidrag første året. Reorganiserte organisasjoner kan få bidrag dersom virksomheten blir tatt opp igjen etter to års stans. Nystartede eller reorganiserte organisasjoner må ved starten ha minst ti medlemmer i alderen 4–25 år som er bosatt i Drammen. I tillegg må de ha et valgt styre og en leder over 18 år. Dersom leder er under 18 år, må det velges revisor(er) over 18 år.
 • Administrasjonstilskudd:
  Drammen kommune gir administrasjonstilskudd til medlemmer i alderen 4-25 år bosatt i Drammen kommune. Hodestøtten er satt til 300 kr pr. medlem.
 • Tilskudd til aktivitet:
  Drammen kommune gir en grunnstøtte på 8 000 kr til organisasjoner som oppfyller kravene om 8 aktiviteter i året.
 • Tilskudd til lokaler:
  Organisasjoner kan få refundert inntil 40 prosent av dokumenterte utgifter i egne eller leide lokaler, begrenset opp til kr 15.000. Drammen kommune gir ikke tilskudd dersom lokalene benyttes til inntektsgivende tiltak i organisasjonens regi (for eksempel dansekvelder, basarer ol.). Tilskudd til lokaler blir utbetalt etterskuddsvis og bare mot foreviste kvitteringer.
 • Tilskudd til lederopplæring:
  Drammen kommune gir tilskudd til dokumentert lederopplæring som er relevant for organisasjonen, begrenset opp til kr 5 000.

Kriterier og vilkår

 • Når organisasjonen gir ut program, arbeidsplan, årsrapporter eller annonserer skal det opplyses at arrangementet har fått tilskudd fra Drammen kommune. organisasjonen skal da bruke formulering: Støttet av Drammen kommune.
 • Organisasjonen skal ikke motta fast årlig støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger. Tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte kan ikke søke om støtte fra denne tilskuddsordningen.
 • Organisasjonen skal ikke ha forretningsvirksomhet som formål. Organisasjonen skal ikke heller tjene utenforstående kommersielle interesser eller ha til hovedmål å ivareta medlemmers økonomiske særinteresser.
 • Dersom en organisasjon med vilje gir feilaktige opplysninger eller misbruker midler gitt etter disse retningslinjene, kan Drammen kommune frata organisasjonen retten til å motta tilskudd. Hvert år reviderer kommunen regnskapet til tre tilfeldig valgte organisasjoner.

Frister og utbetalinger

Søknadsfrist: 1. april
Tilskudd utbetales i løpet av mai–juni. Vedtaket kan påklages, klagefrist er 3 uker fra dato avslaget er mottatt.

Vedlegg til søknaden

 • Liste over medlemmer bosatt i Drammen med navn, fødselsår, adresse, telefon (ev. foresatte).
 • Revidert årsregnskap, attestert av revisor eller to styremedlemmer eller tillitspersoner.
 • Budsjett for året det søkes tilskudd til.
 • Årsmelding fra foregående år.
 • Aktivitetsplan for regnskapsåret og neste sesong.
 • Søknaden skal være undertegnet av to tillitspersoner.
 • Ved søknad om støtte til lederopplæring må program og utgifter dokumenteres.

Tilskudd til ekstraordinære tiltak

Søknadsfrist: 1. september
Du bruker samme søknadsskjema som for de ordinære tilskuddene: Søk tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner 

 • Drammen kommune har i 2019 valgt å sette av 200 000 kroner ekstra i kulturmidler til de barne- og ungdomsforeningene som klarer å utløse mer aktivitet.
 • Dette i forbindelse med at kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik i 2020 går over til å være Nye Drammen.
 • Formålet er å stimulere til økt aktivitet, utvikling og kulturdeltakelse blant barn og unge.
 • Søknaden må inneholde et budsjett og relevante opplysninger knyttet til det bestemte tiltaket/arrangementet.
 • Tilskudd innvilges ikke til tiltak som ansees som organisasjonens ordinære drift.

Kontaktperson: Wenche Andreassen Moe