Frivillige lag og foreninger kan søke Drammen kommune om tilskudd. Tilskuddet skal brukes til å opprette tiltak for innbyggere i Drammen som har helsemessige eller sosiale utfordringer. Tilskuddet skal bidra til økt livskvalitet og egenmestring, samt fremme det frivillige engasjementet.

Søk tilskudd til helse og sosiale formål

Hvem kan søke?

 • Frivillige lag og foreninger
 • Humanitære organisasjoner

Om midlene

 • Drammen kommune avklarer den totale rammen for økonomisk tilskudd til helse og sosiale formål i forbindelse med årlig vedtak i økonomiplan for helse, sosial og omsorg.
 • Kommunen fordeler midlene ut fra søknadens innhold, antall søknader og innenfor kommunes totalramme.
 • Drammen kommune tildeler tilskudd etter skjønnsmessig vurdering, og ut fra kriteriene under.
 • Tildelingen er ikke ment som full utgiftsdekning, men som et økonomisk bidrag. Har dere fått tildelt midler ett år, er det ingen garanti for at dere vil bli tildelt midler i neste periode.

Kriterier ved tildeling

Drammen kommune vektlegger:

 • Bidrar til økt livskvalitet og egenmestring.
 • Høy kompetanse i tilbudet.
 • God tilgjengelighet. Dette kan være lokalenes plassering, fremkommelighet og åpningstider.
 • Tiltak som bidrar til flere treffsteder og meningsfylte aktiviteter.

Frister og utbetalinger

Søknadsfrist er 11. november året før tiltaket skal gjennomføres. Dere får svar på søknaden innen 10. januar.

Tilskudd utbetales i januar.

Informasjon om rapporteringsfrist og krav til rapportering står i tildelingsbrev. Politiattest (dersom tilbudet gis til barn eller personer med psykisk utviklingshemning) må kunne dokumenteres ved etterspørsel.

Vedlegg til søknaden

 • Regnskap for siste år (unntak ved nyetablering). Dette skal være revisorgodkjent om regnskapet er over 100 000 kroner.
 • Dersom søknaden gjelder forlengelse av tiltak må dere legge ved rapport for forrige tilskuddsperiode.

Rapportskjema