Bidra til økt deltagelse blant barn og ungdom i kulturaktiviteter og kulturprosjekter. Barn og ungdom må være aktive deltagere, utøvere eller arrangører.

Søkere og prosjekt må ha tilknytning til tidligere Nedre Eiker og aktiviteten må være avgrenset i tid. Støtten skal være et middel til å fremme et aktivt kulturliv i kommunen. Søknaden skal vedlegges informasjon om søkeren, en utfyllende beskrivelse av prosjektet og budsjett. Det kan søkes tilskudd til:

  • Aktiviteter/prosjekter innenfor musikk, billedkunst/foto, film/video, litteratur, elektronisk kunst, teater, dans eller andre kulturelle uttrykksformer.
  • Det gis ikke tilskudd til lønn, generell drift eller innkjøp av utstyr som enkeltpersoner skal eie etter endt prosjekt.
  • Det kan gis tilskudd til aktører uten tilhold i kommunen, når disse er ansvarlig for tiltak som skapes/gjennomføres i kommunen eller på annen måte kommer tidligere Nedre Eiker til gode.

Søknader over kr. 10.000 må behandles av hovedutvalg for Kultur, idrett. Søknader sendes til .

For mer informasjon om søknadsprosessen ta kontakt med