Tilskudd til inkludering av barn og unge (BUFDIR)

Ny informasjon om 2024 kommer november 2023. Ta kontakt for mer informasjon.

Tidligere "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge", "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom".

Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022 i desember 2021. I forslag til statsbudsjett er det satt av om lag 550 mill. kroner. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket. Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

 • Søknadsfrist: Kommer for 2024

 • Saksbehandlingstid: Informasjon om forventet saksbehandlingstid oppdateres.

 • Rapporteringsfrist: Kommer for 2024
  Vær oppmerksom på at dette er en endring fra tidligere ordninger og gjelder fra og med tilskuddsmidler dere mottar for 2022 fra ny tilskuddsordning.

Les mer om ordningen på Bufdir sine sider: Tilskudd til inkludering av barn og unge (bufdir.no)

Hvem kan søke?

 • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.
 • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.
 • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser".
 • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen.
 • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
 • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet.

Informasjon til alle søkere

Her finner dere årets utlysning. Vi anbefaler at alle som vil søke leser utlysningen og veilederen nøye. Dere søker om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal.

 • Søknadsskjemaene finner dere i søknadsportalen.

Endringer i regelverket for tilskuddsåret

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge", "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom".

 • Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.
 • Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.
 • Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper har en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Endringer som gjelder for alle søkere:

 • Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år. Innvilgelse av tilskuddsmidler utover ett år gjøres med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for det enkelte år.
 • Det skal søkes om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskriften. Hver aktivitetstype har et eget søknadsskjema i søknadsportalen. Det står mer informasjon om de ulike aktivitetstypene i forskrift og i veileder til forskrift.
 • Prosjekter som tidligere har fått støtte gjennom de tre tilskuddsordningene, skal i all hovedsak også kunne få tilskudd gjennom den nye ordningen.

Endringer som gjelder for kommunale søkere:

 • Kommuner skal kun sende inn én søknad om tilskudd, der de kan legge til flere aktivitetstyper. Mer informasjon om aktivitetstypene og søknadsprosessen kommer frem av forskrift, veileder til forskrift og veileder til kommunene.

 • Kommunene skal kun rangere søknader fra andre aktører, og det er ikke lengre et krav til at kommunene skal skrive en vurdering av søknadene. Kommunene skal ikke rangere sine egne søknader. Kravene til forankring i kommunen er også forenklet. Kommunene må forankre rangeringen av søknadene på enten besluttende politisk eller administrativt nivå. Mer informasjon om dette kommer snart, følg med på sider (Facebook/Workplace).

Om knutepunktfunksjonen

Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen, skal ha en knutepunktfunksjon som koordinerer det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen rettet mot målgruppen.

Knutepunktfunksjon skal være et kontaktpunkt i kommunen for andre aktører som jobber med inkludering av barn i målgruppen.

Knutepunktfunksjonen skal ha oversikt over lokale forhold knyttet til målgruppen for tilskuddsordningen og relevante tilbud fra kommunen, frivilligheten og andre aktører.

Veiledning i søknadsprosessen

For mer info følg med på våre sider (og meld dere på hvis det ikke allerede er gjort):

For spørsmål om tilskuddsordningen og søknadsprosessen kan det tas kontakt med:

Kontaktperson er Safia Hussein Ali Grand (Arrangement og Aktiv fritid)
E-post: safia.hussein.ali.grand@drammen.kommune.no