Retningslinjer for driftstilskudd til bydelshus

Bydelshusene i tidligere Drammen driftes av foreninger etter avtale med kommunen.

Målgruppe:

Foreninger som drifter bydelshus etter avtale med kommunen.

Krav til søknaden:

  • Budsjett for inneværende år.
  • Årsmelding og godkjent regnskap for siste år.

I tillegg gjelder generelle retningslinjer for tilskuddsforvaltning i Drammen kommune.

Det inngås avtaler med hver av tilskuddsmottakerne.

Økonomisk ramme:

Driftstilskudd er ment å bidra til å dekke utgifter til ordinær drift. Tilskudd fordeles administrativt etter skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av kriteriene og årets budsjettramme. De økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak.

Søknadsfrist og kunngjøring:

Søknadsfrist er 1. april hvert år. Søknader må være levert innen fristen. Ufullstendige søknader vurderes ikke. Kunngjøring skjer senest 4 uker før søknadsfristen. Kunngjøring skjer med forbehold om at det avsettes midler til formålet i budsjettet.

Klageadgang:

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.