Visjon: Kulturskole for alle!

Dette kan du forvente av oss:

Generelt

Drammen kulturskole skal gi et godt og variert undervisningstilbud innenfor hovedfagområdene musikk, teater, dans, visuell kunst, skrive lyst, animasjon og nysirkus - primært for barn og unge.

 • Kulturskolen er et tilbud for innbyggere i Drammen kommune
 • Kulturskolens ansatte skal ha et godt samarbeid og en åpen kommunikasjon med elevene og foresatte
 • God informasjonsflyt skal sikre alle parter en tilpasset, planlagt og forutsigbar opplæring og gode opplevelser
 • Kulturskolen har som mål å kunne ta inn alle elever som ønsker det (åpent opptak), men må ha ventelister så lenge det ikke er stor nok kapasitet
 • Alle brukere av Kulturskolen oppfordres til å følge Kulturskolen på sosiale medier (Facebook, Instagram, Twitter og Youtube)

Undervisningsformer

Kulturskolen gir tilbud om både enkeltundervisning og gruppeundervisning.
Faglige og pedagogiske vurderinger ligger til grunn for om Kulturskolen velger å gjennomføre undervisningen som enkeltundervisning eller som gruppeundervisning. 
Undervisningen i teater, dans, visuell kunst, skapende skriving, animasjon og nysirkus foregår i faste grupper.

Timeplanmodell:

 • En elev skal ikke ha mindre en 20 min. ukentlig undervisning alene
 • To elever skal ikke ha mindre enn 30 minutter ukentlig undervisning sammen
 • Tre eller flere elever skal ikke ha mindre enn 40 minutter ukentlig undervisning sammen
 • Dette gjelder hovedsakelig fagområdet musikk. Undervisningen i teater, dans og visuell kunst foregår i faste grupper

Alle elever i Kulturskolen får tilbud om å delta i konserter/forestillinger/utstillinger. Dette er en integrert del av opplæringen.

Undervisningen i Kulturskolen følger skoleåret i grunnskolen, men prosjektbasert undervisning vil forekomme. Enkelte avvik i forhold til grunnskolens skolerute kan forekomme. Dette vil fremkomme av Kulturskolens årshjul. 

Det kan være nødvendig å gi komprimert undervisning innenfor en disiplin i en periode, f.eks. i forbindelse med oppkjøring til en konsert/forestilling/utstilling. I disse tilfellene vil dette normalt avspaseres mot slutten av hvert semester etter avtale med læreren.

Vikar

Når lærere blir syke, vil Kulturskolen engasjere vikar, så langt det er mulig. Av og til kan det være umulig å få vikar på kort varsel. Når det skjer, kan det bli nødvendig å avlyse timen. Da bestreber Kulturskolen seg på å få varslet foresatte. Dette gjøres fortrinnsvis pr. sms til foresatte.

Dersom Kulturskolen har avlyst mer enn 4 undervisningsganger i løpet av et skoleår, kan elevene kreve å få redusert elevbetaling. Et eventuelt krav må være sendt Kulturskolen skriftlig innen 1. juli det aktuelle året.

Skolepenger

Elevpenger fastsettes av bystyret. Det kan derfor bli justeringer i løpet av et skoleår.

Dette forventer vi av deg som elev/bruker:

 • Meld fra til læreren hvis du ikke kan møte til undervisning
 • Behandle Kulturskolens eiendeler forsiktig
 • Møt forberedt til timene
 • Vær høflig, positiv og vise respekt for medelever og skolens ansatte
 • Ta direkte kontakt med Kulturskolen ved spørsmål og uklarheter, eller om tilbudet du får ikke er som forespeilet
 • Elever tas inn i Kulturskolen på faste plasser, men plassen må bekreftes gjennom re-registrering hver vår. Ønsker man å melde seg ut til vårsemesteret er fristen 15. november. Dersom utmelding kommer etter fristen, må det betales for kommende semester
 • Bekreftes ikke plassen innen 1. mai, får ikke eleven undervisning til høsten
 • Foresatte er ansvarlig for at Kulturskolen til en hver tid har oppdaterte kontaktopplysninger. Det er svært viktig at Kulturskolen har oppdaterte opplysninger om mobiltelefon og e-post til foresatte, da mye beskjeder blir gitt pr. sms og e-post. Endringer i undervisningen på kort varsel, vil skje på sms
 • Elever og foresatte er ansvarlig for å holde seg oppdatert på Kulturskolens årshjul som ligger på nettsiden

Øvelse gjør mester

 • Drammen kulturskole er en læringsarena, hvor elever skal komme vel forberedt til undervisningen, enten det gjelder musikk, teater, visuell kunst eller dans
 • Det er nødvendig at elever som spiller et instrument disponerer eget instrument til øving. En elev som f.eks. spiller piano trenger et piano å øve på i løpet av uken
 • Regelmessig og riktig øving over tid gir alltid resultater!
 • Kulturskolen leier ut strykeinstrumenter og noen få blåseinstrumenter, ikke piano, keyboard, gitar (med unntak av gitarer til nybegynnergruppene) eller slagverksinstrumenter
 • Faglærer kan gi råd ved kjøp av instrument