En detaljert beskrivelse av hva du får som elev ved gamle Nedre Eiker kulturskole, betingelser og hva vi forventer av elever og foresatte.

Visjon og mål:

Gamle Nedre Eiker kulturskole har som mål å være et kreativt kompetansesenter som stimulerer og inspirerer barn og unge til å oppdage og utvikle sine skapende evner.

Kulturskolen ønsker å utvikle aktive individer som er i stand til å vurdere og velge innenfor det mangfoldet av kulturtilbud som finnes i samfunnet.

Vi vil være en ressurs for det øvrige skoleverket og kulturlivet i arbeidet for å tilby best mulig opplæring, samt fremme forståelse og interesse for kultur i lokalmiljøet.

Hva elever kan forvente av oss:

 • Kulturskolen gir et frivillig opplæringstilbud innen ulike kunst- og kulturfag til alle mål- og aldersgrupper i kommunen, med særlig vekt på barn og unge.
 • Vi tilbyr en undervisning som er tilpasset elevenes forutsetninger og spesielle behov.
 • Ved hjelp av kompetent og profesjonell grunnopplæring gir vi impulser til fremtidige yrkesvalg.
 • Kulturskolen arrangerer konserter, utstillinger og forestillinger der elevene kan vise fram sine ferdigheter.
 • Kulturskolen har som mål å kunne ta inn alle elever som ønsker det (åpent opptak), men så lenge det ikke er stor nok kapasitet, vil man måtte ha ventelister.
 • Kulturskolen gir tilbud om både enkeltundervisning og gruppeundervisning. Faglige og pedagogiske vurderinger ligger til grunn for om kulturskolen velger å gjennomføre undervisningen som enkeltundervisning eller som gruppeundervisning.
 • En elev skal ikke ha mindre en 20 minutter ukentlig undervisning alene, to elever skal ikke ha mindre enn 30 minutter ukentlig undervisning sammen og tre eller flere elever skal ikke ha mindre enn 45 minutter ukentlig undervisning sammen. Undervisningen i dans foregår i faste grupper.
 • Seminarer og helgeøvelser i regi av kulturskolen regnes som del av det ordinære undervisningstilbudet.
 • Når lærere blir syke, vil kulturskolen så langt det er mulig engasjere vikar. Dersom det blir nødvendig å avlyse en time, vil foresatte bli varslet med sms.
 • Dersom kulturskolen må avlyse undervisningen mer enn fire ganger i løpet av et skoleår, kan elevene kreve redusert elevbetaling.
 • Foreldre/elevsamtaler gjennomføres én gang hvert skoleår.
 • Kulturskolen tilstreber å gi god og oppdatert informasjon om alle aktuelle undervisningsopplegg. Ved endringer vil eleven få beskjed så snart som mulig

Hva vi forventer av elevene:

 • Eleven skal møte forberedt til undervisningen.
 • Musikk og andre kunstfag er modningsfag, og all undervisning krever øving og oppfølging hjemmefra. At eleven er motivert og har mulighet til å øve og forberede seg hjemme er derfor en viktig forutsetning for å begynne ved kulturskolen.
 • Sykdom skal meldes læreren snarest. Alt annet fravær skal avtales på forhånd.
 • Dersom en elev har behov for spesiell oppfølging, er det av stor betydning for oss at vi får melding om dette før skolestart.
 • Elever tas inn i kulturskolen på faste plasser. Følgende frister gjelder for utmelding: 1.desember (for å bli meldt ut av kulturskolen fra 1. januar) og 1.mai (for å bli meldt ut av kulturskolen fra 1. august). Dersom utmelding kommer etter disse fristene, må det betales for kommende semester. Utmelding sendes til kulturskolen på e-post.
 • Alle brukere av kulturskolen oppfordres til å følge med på kulturskolens nettsider og gjerne også på Facebook. Her vil man gjennom hele skoleåret finne mange praktiske opplysninger om undervisningen, konserter, forestillinger og andre kulturskolerelaterte begivenheter og arrangement.