Alle som er bosatt i Drammen kommune kan bli elev ved Drammen kulturskole.

Kulturskolens primærmålgruppe er barn og unge, men voksne kan få elevplass ved ledig kapasitet.

Alle fra 6 år og oppover kan melde seg på (dette gjelder ikke babysang, musikklekegrupper eller barnedans, her kan barn under 6 år meldes på).

Påmelding

Hovedopptaket starter rett i etterkant av 15. mai, men vi tar inn elever fortløpende gjennom hele skoleåret ved ledig kapasitet. Enkelte grupper tar ikke inn nye elever senere enn 6 uker inn i semesteret.

Påmelding gjøres elektronisk via vår elevportal SpeedAdmin. Her finner du full oversikt over tilbudene våre, samt mulighet til å melde på elever.

Påmeldingsportalen er midlertidig stengt, men åpner igjen 18. april 2020.

Vi anbefaler alle å sette opp flere alternativer, det øker sannsynligheten for å få elevplass.

Elever kan gjerne melde seg på flere tilbud og vil få plass hvis det er ledig kapasitet.

Opptak

 • Alle søkere vil få beskjed fra Kulturskolen om de har fått plass eller er blitt satt på venteliste.
 • Vi har som mål å ta inn alle elever som ønsker det (åpent opptak), men enkelte tilbud er populære og kan dessverre ha venteliste. Ved venteliste blir elevene prioritert i henhold til søkedato.
 • Elever blir tildelt dag og tid for undervisningen på semesteråpningen medio august. For noen disipliner/grupper er dag og tid allerede avklart.
 • Søknader registreres fortløpende. Dersom det er ledig plass, vil det også bli tildelt elevplass for de som melder seg på etter søknadsfristen.

Kulturskolen gir tilbud om både enkeltundervisning og gruppeundervisning. Faglige og pedagogiske vurderinger ligger til grunn for om Kulturskolen velger å gjennomføre undervisningen som enkeltundervisning eller som gruppeundervisning.

Undervisningen i teater, dans, visuell kunst, skapende skriving, animasjon, kreativt verksted og nysirkus foregår i faste grupper. Vi har gruppeundervisning på mange musikkinstrumenter.

Timeplanmodell:

 • En elev skal ikke ha mindre en 20 minutter ukentlig undervisning alene
 • To elever skal ikke ha mindre enn 30 minutter ukentlig undervisning sammen
 • Tre eller flere elever skal ikke ha mindre enn 40 minutter ukentlig undervisning sammen
 • Dette gjelder hovedsakelig fagområdet musikk. Undervisningen i teater, dans og visuell kunst foregår i faste grupper

Alle elever i Kulturskolen får tilbud om å delta i konserter/forestillinger/utstillinger. Dette er en integrert del av opplæringen.

Undervisningen i Kulturskolen følger skoleåret i grunnskolen, men prosjektbasert undervisning vil forekomme. Enkelte avvik i forhold til grunnskolens skolerute kan forekomme. Dette vil fremkomme av Kulturskolens årshjul

Det kan være nødvendig å gi komprimert undervisning innenfor en disiplin i en periode, f.eks. i forbindelse med oppkjøring til en konsert/forestilling/utstilling. I disse tilfellene vil dette normalt avspaseres mot slutten av hvert semester etter avtale med læreren.

Skolens elevprogram gir oversikt over elevens undervisning, kontaktinformasjon til lærer, status på søknader mm. Foresatte kan også selv sjekke sine kontaktopplysninger og gjøre endringer. 

Skolestart

 • Undervisningen starter som regel opp 1–2 dager etter skolestart for grunnskolen i Drammen
 • Alle nye og gamle elever innviteres til en semesteråpning hvor man kan avtale undervisningstid med lærer
 • Enkelte lærere tar kontakt for å sette timeplan i forkant av semesteråpning
 • Skolestart og semesteråpning kommuniseres til elevene pr e-post i begynnelsen av august

Ferier

 • Undervisningen ved Drammen kulturskole følger hovedsakelig grunnskolens skolerute når det kommer til ferier, helligdager og planleggingsdager
 • Oversikt over skolestart/slutt, ferier, helligdager, planleggingsdager og alle kulturskolens arrangementer finner du i Kulturskolens årshjul.

 

Ved fravær hos elev

 • Sykdom og annet fravær hos elev meldes til lærer via sms, telefon eller e-post
 • Blir eleven syk over lengre periode kan man søke om fritak fra betaling i perioden, ved framvisning av legeerklæring
 • Kulturskolen innvilger ikke permisjon, men elever som ønsker pause i for eksempel et halvt år, blir prioritert ved neste opptak

Ved fravær hos lærer

 • Når lærere blir syke vil Kulturskolen engasjere vikar, så langt det er mulig. Av og til kan det være umulig å få vikar på kort varsel. Når det skjer, kan det bli nødvendig å avlyse timen. Da bestreber Kulturskolen seg på å få varslet foresatte så fort som mulig. Dette gjøres fortrinnsvis pr. sms til foresatte
 • Dersom Kulturskolen har avlyst mer enn 4 undervisningsganger i løpet av et skoleår, kan elevene kreve å få redusert elevbetaling. Et eventuelt krav må sendes Kulturskolen skriftlig senest 1. juli det aktuelle året
 • Eleven er automatisk påmeldt vårsemesteret hvis ikke utmelding foreligger innen 15. november
 • NB! Ved utmelding etter fristen må hele påfølgende semester betales
 • Påbegynt semester må betales i sin helhet
 • Ønsker du å melde deg ut fra et undervisningstilbud i løpet av skoleåret (noe vi selvsagt ikke anbefaler, da kulturskoletilbudet krever tålmodighet og langsiktighet), så kan dette gjøres ved å velge Utmelding elevportalen eller ved å sende en e-post til kontoret: .
 • Lærer kan IKKE motta utmeldinger, verken muntlig eller skriftlig. Utmeldinger må sendes kontoret
 • Manglende oppmøte til undervisning vil ikke gi betalingsfritak
 • Re-registrert elevplass er økonomisk bindende og vil bli fakturert selv om eleven ombestemmer seg og ikke ønsker tilbudet. Det er innført en ekstraordinær "angrefrist" for skoleåret 20/21 som er 1. august.
 • Elever på enkelte disipliner må binde seg for et år om gangen. Årsaken til dette er at undervisningen i seg selv og prosjektene det jobbes med er helt avhengig av kontinuitet i gruppen. Dette gjelder talentprogram for unge musikere, fordypningsprogram for elever på visuell kunst og teatergruppene Griff og Sfinx.

 

Re-registrering av elevplass og ventelisteplass

 • Alle elevplasser og ventelisteplasser må re-registreres i forkant av hvert skoleår – frist 1. mai.
 • For elever fra Konnerud skolekorps og Åskollen skolekorps er det skolekorpset selv som melder inn og ut elever. Disse elevene trenger derfor ikke reregistrere seg.
 • Det blir sendt ut informasjon om re-registrering og pålogging til elevportal i midten av april.
 • Elever som ikke er re-registrert innen fristen, blir automatisk utmeldt av Kulturskolen.
 • Obs! Grunnet usikkerhet rundt skolepenger, søskenmoderasjon og friplassordning er det innført en ekstra "angrefrist" 1. august. Sier du opp plassen din før denne fristen, får du ingen faktura.
 • Informasjon om satser sendes ut pr e-post til alle elever når disse er vedtatt politisk i løpet av juni 2020.
   

Her finner du vilkår og serviceerklæring for Drammen kulturskole