Kulturprisen deles ut hvert år. Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i tidligere Nedre Eiker kommune. Formålet med prisen er å gi anerkjennelse for kulturelt engasjement samt oppfordre vinneren til videre innsats.

Solberg Musikkorps ble stiftet i 1919 og feiret 100-åres jubileet i 2019. De var vinnere av årets kulturpris.
Nedre Eiker kulturpris 2019 ble gitt til Solberg Musikkorps.

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i tidligere Nedre Eiker kommune. Formålet med kulturprisen er å gi anerkjennelse for kulturelt engasjement samt oppfordre vinneren til videre innsats.

  • Kulturprisen i Nedre Eiker kommune vurderes delt ut hvert år. Foreligger ikke forslag på verdige kandidater kan kommunen velge å stå over tildelingen ett eller flere år.
  • Kulturprisen er en æresbevisning og en anerkjennelse til den som mottar prisen. Prisvinneren mottar et diplom og en sjekk pålydende kr 10 000.
  • Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, lag/foreninger eller en institusjon med tilknytning til Nedre Eiker, som gjennom lengre tid eller på en spesiell måte har fremmet arbeid innenfor sjangrene kulturarv, kunst, idrett og/eller friluftsliv. Det legges særlig vekt på at den/de nominerte har markert seg lokalt.
  • Den/de nominerte kan foreslås av innbyggerne i Nedre Eiker kommune. Medlemmene i Utvalg for Oppvekst og Kultur kan også fremme forslag.
  • Kandidatforslag til Kulturprisen sendes Nedre Eiker kommune, Oppvekst og Kultur. Alle forslag må være begrunnet, vise kandidatens bakgrunn og hvem forslagsstiller er.
  • Kunngjøring av frist for innsending av forslag på kandidater til Kulturprisen gjøres gjennom annonsering i dagspresse og på kommunens hjemmesider.
  • Saken legges fram til politisk godkjenning uten innstilling i lukket møte.
  • Offentliggjøring av kulturprisvinneren gjøres i dagspresse og kommunens hjemmesider.
  • Mottakere av kulturprisen i Nedre Eiker kommune vil komme nederst på prioritetslisten hvis de nomineres på nytt de to neste år etter mottakelsen.

Forslaget på kandidater til kulturprisen sendes Drammen kommune - Kultur, idrett og frivilligehet.

Alle forslag må være begrunnet, vise kandidatens bakgrunn og hvem forslagsstiller er.

Nye retningslinjer for en felles kulturpris for hele den nye storkommunen kommer før sommerferien.