Tilskuddsordningene skal ha som formål å fremme et aktivt kulturliv av høy kvalitet i tidligere Nedre Eiker kommune. Alle som får innvilget søknadene sine blir bedt om at markedsføringsmateriell skal inkludere kommunens logo og merkes: Støttet av Drammen kommune.

Åpne søknader til kulturformål

Støtte kan gis for å sikre at publikum får tilgang til et bredt spekter av kulturarrangement av høy kvalitet i tidligere Nedre Eiker. Støtten skal være et middel til å fremme et aktivt kulturliv i kommunen. Søknader over kr. 10.000 må behandles av hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet og må sendes inn 2 måneder før arrangementet.

 • Det kan søkes tilskudd til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle.
 • Det kan gis tilskudd til aktører uten tilhold i kommunen, når disse er ansvarlig for tiltak som skapes/gjennomføres i tidligere Nedre Eiker.
 • Det gis ikke tilskudd til tiltak som finner sted i andre kommuner.
 • Søknaden skal vedlegges informasjon om søkeren, en utfyllende beskrivelse av arrangement og budsjett.

Subsidiert leie av lokaler i kulturhus

Ordningen skal sikre at det lokale kulturlivet i tidligere Nedre Eiker får muligheten til å eksponere seg med sine forestillinger for et stort publikum. Støtten skal være et middel til å fremme et aktivt kulturliv i kommunen, målgruppen barn og unge prioriteres.

 • Søknad skrives på eget søknadsskjema og blir behandlet som delegert sak i forbindelse med leie og booking av lokaler.
 • Det kan gis subsidiert leie til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle arrangert av frivillige lag og foreninger og profesjonelle aktører med et kunstnerisk/kulturelt formål.

Bistand til grafisk utforming, markedsføring og utkjøring av materiell

Ordningen skal sikre at det lokale kulturlivet i tidligere Nedre Eiker får muligheten til å eksponere seg med sine forestillinger, aktiviteter og arrangement for et stort publikum. Støtten skal være et middel til å fremme et aktivt kulturliv i kommunen. Tilbudet er for kulturelle næringer, lag og foreninger som er tilknyttet tidligere Nedre Eiker. Det kan gis bistand til:

 • Kulturarrangement som er åpne for alle og arrangert av frivillige lag og foreninger eller aktører med et kunstnerisk/kulturelt formål.
 • Søknad skrives på eget søknadsskjema i forbindelse med utførelsen av tjenesten og blir behandlet som delegert sak.
 • Det kan gis bistand til aktører uten tilhold i kommunen, når disse er ansvarlig for tiltak som skapes/gjennomføres i kommunen eller på annen måte kommer tidligere Nedre Eikers innbyggere og kulturliv til gode.

Tilskudd til kunstneriske prosjekt og produksjoner

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme nyskaping, kunstnerisk kvalitet og en profesjonalisering av kulturlivet, samt bidra til at tidligere Nedre Eiker har et aktivt kulturliv, hvor innbyggerne får et variert kulturtilbud av god kvalitet. Søknaden skal vedlegges informasjon om søkeren, en utfyllende beskrivelse av prosjektet og budsjett. Det kan søkes støtte til:

 • Lokalbaserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner.
 • Kulturprosjekter og/eller kunstneriske produksjoner innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur.
 • Det kan gis tilskudd til aktører uten tilhold i kommunen, når disse er ansvarlig for tiltak som skapes/gjennomføres i kommunen eller på annen måte kommer tidligere Nedre Eikers kulturliv til gode.

Tilskudd til kulturprosjekter der barn og unge deltar

Bidra til økt deltagelse blant barn og ungdom i kulturaktiviteter og kulturprosjekter. Barn og ungdom må være aktive deltagere, utøvere eller arrangører. Søkere og prosjekt må ha tilknytning til tidligere Nedre Eiker og aktiviteten må være avgrenset i tid. Støtten skal være et middel til å fremme et aktivt kulturliv i kommunen. Søknaden skal vedlegges informasjon om søkeren, en utfyllende beskrivelse av prosjektet og budsjett. Det kan søkes tilskudd til:

 • Aktiviteter/prosjekter innenfor musikk, billedkunst/foto, film/video, litteratur, elektronisk kunst, teater, dans eller andre kulturelle uttrykksformer.
 • Det gis ikke tilskudd til lønn, generell drift eller innkjøp av utstyr som enkeltpersoner skal eie etter endt prosjekt.
 • Det kan gis tilskudd til aktører uten tilhold i kommunen, når disse er ansvarlig for tiltak som skapes/gjennomføres i kommunen eller på annen måte kommer tidligere Nedre Eiker til gode.

Tilskudd til rusfritt arrangement for barn og unge

Bidra til et godt arrangementstilbud for barn og ungdom i tidligere Nedre Eiker og være et middel til å fremme et aktivt kulturliv i kommunen. Det kan søkes støtte til:

 • Rusfrie kulturarrangement for barn og unge som finner sted i Nedre Eiker kommune.
 • Arrangementet som er åpent for alle, og ikke basert på medlemskap eller påmelding.

Underskuddsgaranti

Det kan gis støtte til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle. Støtte kan gis for å sikre at publikum får tilgang til et bredt spekter av kulturarrangement av høy kvalitet i tidligere Nedre Eiker. Støtten skal være et middel til å fremme et aktivt kulturliv i kommunen.Det kan søkes om underskuddsgaranti ved arrangement som man antar kan gå i minus. Det vil si at en søknad må dokumentere forventede utgifter og forventet underskudd. Det er forventet at det er billettsalg ved disse arrangementene. Søknaden skal vedlegges informasjon om søkeren, en utfyllende beskrivelse av prosjektet og budsjett. Eventuelle beløp utbetales i etterkant da regnskap med kopier av bilag for arrangementet er innlevert.

 • Det kan gis underskuddsgaranti til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle.
 • Det kan gis inntil 50% garanti for nærmere definerte utgifter. Dekningsgraden vil bli skjønnsmessig vurdert og søknader over kr. 10 000 må behandles av Hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet og må sendes inn 2 måneder før arrangementet.
 • Inngangspenger skal stå i forhold til arrangementets innhold og være realistisk i forhold til kulturfeltet.
 • Det gis ikke tilskudd til tiltak som finner sted i andre kommuner.
 • Det kan gis tilskudd til aktører uten tilhold i kommunen, når disse er ansvarlig for tiltak som skapes/gjennomføres i kommunen eller på annen måte kommer tidligere Nedre Eikers kulturliv til gode.

Tilskudd til allmennkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner

Barne- og ungdomsorganisasjoner som har flere enn 15 medlemmer og er åpen for alle kan søke kommunen om tilskudd.
Les mer om ordningen.

Kontakt og informasjon

Gunnlaug Moen Hembery
Epost:
Tlf: 32 23 25 55 Mobil: 90 75 79 66