Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har ansvar for og skal bidra til å informere og veilede  innbyggere og næringsliv, slik at de kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunen til Skatteetaten

Stortinget har vedtatt å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten. Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for flere av skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på nettsidene til Kemneren i Drammen og på skatteetaten.no

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Hvis du har fått en faktura vedr. vann og avløp, barnehage, husleie, eller andre kommunale avgifter, skal du fortsatt kontakte Drammen kommune.

Skatt for arbeidsgivere og selskaper