På grunn av situasjonen med pandemien har flere skjenkevirksomheter vært nødt til å stenge sin ordinære virksomhet. For å begrense konsekvensene av dette, gis skjenkesteder for en begrenset periode mulighet til å selge alkoholholdig drikke med høyest 4,7 volumprosent fra innestående varelager.

Forutsetninger

En eventuell salgsbevilling vil gis under følgende forutsetninger:

 • Det gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet.
 • Salgsbevillingen skal ikke utøves sammen med skjenkebevillingen i samme lokalet. Det vil si at utsalget må skje i et område adskilt fra skjenkevirksomheten og kun over disk.
 • Når salget foregår, vil det ikke være tillatt å bruke skjenkebevillingen.
 • Salgsbevillingen vil gjelde for salg av alkoholgruppe 1, det vil si drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent.
 • Det omfatter salg av mineralvann, flaske- og boksøl og cider, og må være en del av innestående varelager.
 • Prisnivået må samsvare med prisnivået for dagligvare/ vinmonopol, slik at det ikke blir konkurransevridende på noe måte.

Salget skal til enhver tid foregå innenfor gjeldende lovverk, slik som alder, salgstider osv.

Salg for inntil seks dager

Ved salg for en begrenset periode, inntil seks dager, sendes det inn en søknad om salgsbevilling for en enkelt anledning.

Søknaden sendes per e-post til , med følende opplysninger:

 • 1. Ansvarlig foretak/lag/forening (bevillingssøker), dvs. navn, adresse og organisasjonsnummer.
 • 2. Salgsansvarlig person, dvs. navn, adresse og fødselsnummer (11-siffer).
 • 3. Beskrivelse av lokale, adresse, størrelse m.v.
 • 4. Plantegning. Salgsarealet og skjenkearealet må merkes av på tegningen.
 • 5. Dato og tidspunkt for salget.
 • 6. Kort om plan for kontroll med salget.

Frister

Kommunen må sende søknad om midlertidig salgsbevilling, til uttalelse til politiet før det kan fattes vedtak. For å få svar på søknaden i tide før salget starter, må det søkes senest innen:

 • To uker (10 virkedager).

Salg utover seks dager

Ved salg utover seks dager, anses det som en virksomhet av mer fast karakter. Det innebærer at det må søkes om en ordinær salgsbevilling. Les om salgsbevilling her.