Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune. For nye, innkomne søknader vil retningslinjene for de tidligere kommunene gjelde, inntil nye  retningslinjer er vedtatt.

Bevillingsfornyelse

Bevillinger til skjenking og salg av alkoholholdig drikk gis for perioder på inntil fire år, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf. alkoholloven § 1-6.

Inneværende bevillingsperiode varer i utgangspunktet frem til og med 30. september 2020. Det vil si at alle salgs- og skjenkebevillingene i kommunen skal fornyes i løpet av året. Denne prosessen er i gang. 

Nye retningslinjer for alkoholsaker på høring

I forbindelse med bevillingsfornyelse skal det også vedtas nye retningslinjer for alkoholsaker i Drammen kommune. Retningslinjene utarbeides og vedtas av politikerne i kommunen.

Et forslag til nye retningslinjer vil bli sendt ut på høring før retningslinjene endelig vedtas. Forslaget vil bli sendt via Altinn til alle nåværende bevillingshavere, politiet og andre relevante instanser. Det vil også bli gjort tilgjengelig på Drammen kommune sine nettsider. Alle som ønsker det, kan gi sine skriftlige kommentarer til retningslinjene. Frist for kommentarer vil bli opplyst i høringsnotatet.

På nåværende tidspunkt er dette planen for retningslinjene:

  • I løpet av juni - utkast til retningslinjer skal gjennomgås og godkjennes av Formannskapet
  • Ca. 1 juni - retningslinjene sendes ut på høring
  • Ca. 1.juni - 1. august - høringsrunde
  • Etter 1. august og frem til 17. august - innspill fra høringsrunden innarbeides i retningslinjene
  • 15. september - nye retningslinjer behandles i Formannskapet.
  • 22. september - nye retningslinjer behandles i Kommunestyret.

Gjeldende retningslinjer

For nye, innkomne søknader vil retningslinjene for de tidligere kommunene gjelde, inntil nye  retningslinjer er vedtatt.

Finn retningslinjer som gjelder: