1. Skjenke- og salgsbevilling gis for inntil fire år av gangen.

2. Det gis ikke alminnelig skjenkebevilling til bevertningssteder i umiddelbar nærhet av skoler, barnehager eller idrettsarenaer.

3. Det gis ikke skjenkebevilling ved idrettsarrangement eller arrangement beregnet på barn og unge.

4. Dersom politiet krever det skal skjenkestedet ha dørvakter og annet ordenspersonale, godkjent av politiet. Det er et krav for godkjenning at dørvakten har gjennomgått kurs i regi av Nedre Buskerud politidistrikt eller andre de godkjenner.

5. Automatspill skal ikke kombineres med alkoholkonsum. Av den grunn gis skjenkebevilling ikke for driftskonsept som inkluderer oppstilling av utbetalingsautomater.

6. Utsalgssteder pålegges å sørge for ekstra kontrolltiltak de to siste timene før salgstidens slutt på fredager og lørdager, for å overvåke særskilt at bestemmelser om aldersgrenser følges når øl ekspederes i kassene, og at langing til mindreårige ikke foregår i umiddelbar nærhet av utsalgsstedet.

7. Tidsrammer for salg og utlevering av øl i butikk:

  • Fra mandag til fredag mellom kl. 08.00 og kl. 20.00
  • Lørdag mellom kl. 08.00 og kl. 18.00

8. Tidsrammer skjenkesteder:

  • Åpningstid kl. 08.00 til kl. 03.00 og skjenketid til senest kl. 02.30
  • Skjenketid - brennevin fra kl. 13.00 til kl. 02.30

9. Ved tildeling av bevilling vurderes skjenkelokalets størrelse og utforming, opp mot alkohollovens krav til kontroll med skjenkingen.

10. Ved fornyelse av skjenkebevilling skal ordensmessige forhold i bevertningsstedet og i dets nærmeste omgivelser kunne tillegges vekt. Dette gjelder også når slike forhold ikke direkte kan føres tilbake til bevillingshavers praktisering av skjenkebevillingen. Likeledes skal politirapporter om bruk eller omsetning av narkotiske stoffer, eller om observasjoner i bevertningssteder som indikerer bruk eller omsetning av slike stoffer, kunne tillegges vekt ved bevillingsfornyelse.

11. Negative erfaringer med tidligere driftsform, lokalets egnethet og beliggenhet mv skal kunne tillegges vekt.

12. Ved tilståelse av bevillingen vektlegges overordnede hensyn til utforming av bysentrum og tilrettelegging for aktivitet og trivsel.

Følgende vilkår skal kunne knyttes til skjenkebevillingen:

Vilkår om dagåpen drift av skjenkested, ut fra ønske om tilgjengelige og åpne lokaler mot sentralt plasserte offentlige rom og gater. Vilkår om særskilt utforming av fysisk avgrensing rundt utendørs skjenkearealer, av bord, stoler, parasoller også videre, ut fra hensyn til helhet og estetikk.

13. Det er et vilkår for tilståelse av salgsbevilling, at utsalgsstedet markedsføres og drives som dagligvareforretning, det vil si at det fører et fullstendig dagligvareutvalg, og at typiske kioskvarer ikke utgjør noe dominerende innslag i vareutvalget.

14. Følgende omsetningssteder kontrolleres så ofte som behovet tilsier, men minst seks ganger årlig:

  • Skjenkesteder som praktiserer 18 år aldersgrense
  • Skjenkesteder som holder åpent senere enn kl. 01.00
  • Utsalgssteder hvor mange unge er kunder

15. Det etableres samarbeid med politiet, skattemyndighetene, mattilsynet og næringsmiddeltilsynet med sikte på intensivert kontroll med salgs- og skjenkesteder.

Det etableres et samarbeid med brannvesenet for å kontrollere at antall personer i lokalet er i samsvar med de tillatelser som er gitt.

16. Ved første gangs overtredelse av regelverket om overskjenking og om tidsgrenser for skjenking og salg av alkoholvarer gis bevillingshaver ordinært en skriftlig advarsel. Ved eventuelle gjentatte observasjoner vurderes bevillingen inndratt fra én dag til tre uker.

17. Ved første gangs overtredelse av regelverket om salg eller skjenking til mindreårige og om mindreåriges delaktighet i salg eller skjenking av alkoholvarer, vurderes bevillingen inndratt fra én måned til gjenværende del av bevillingsperioden.

18. Ved gjentatte observasjoner av narkotikaomsetning i et salgs- eller skjenkested inndras bevillingen for gjenværende del av bevillingsperioden.

19. Dersom vandelsvilkårene i alkoholloven § 1-7b som innbefatter skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen i tillegg til alkohollovgivningen, ikke lenger er oppfylt, vurderes bevillingen inndratt for resten av bevillingsperioden, eller etter omstendighetene for et kortere tidsrom.

20. Ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av andre lover, når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens formål, vurderes inndragning tilsvarende som i punkt 16.

21. Ved manglende innbetaling av bevillingsgebyr, eller dersom bevillingshaver unnlater å oppfylle sin plikt til å sende inn omsetningsoppgave, vurderes bevillingen inndratt inntil gebyret er betalt eller omsetningsoppgaven mottatt.

22. Kunnskapsprøve i alkoholloven må tas av styrer og stedfortreder i butikk eller bevertningssted før søknad kan bli behandlet.

23. Bevilling er gyldig til 30.06. året etter kommunevalg. Før dette tidspunkt må det leveres ny søknad.