Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i selskap eller et åpent arrangement, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Skjenkebevilling for en enkelt anledning må knyttes til en bestemt begivenhet. Arrangement som strekker seg over perioder på fra tre til seks dager, kan etter omstendighetene betraktes som en enkelt anledning.

Hvem skal søke om bevilling?

Det er vertskapet for arrangementet eller selskapet som skal søke om bevilling.

Hvordan søke?

Søknadsskjema for enkeltanledning inneholder fortløpende veiledning om utfylling av søknaden.

Du må søke skriftlig i god tid før arrangementet skal finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Dette krever ikke bevilling

I utgangspunktet må alle som skal servere alkohol søke bevilling. Men du slipper å søke om bevilling, når en privat person arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner. Dette kan være bryllup, fødselsdagsfeiring eller lignende.

Det er en betingelse at alkoholserveringen foregår uten betaling, og at utleier av lokalet ikke står for andre deler av arrangementet enn selve utleien av lokalet.

Frister

Kommunen må sende søknader om skjenkebevilling for en enkelt anledning, til uttalelse til politiet før det kan fattes vedtak. For å få svar på søknaden i tide før arrangementet, må det søkes senest innen:

 • Fire uker (20 virkedager) for mindre arrangement (for eksempel firmafester, bryllup, jubileer og andre mer eller mindre private arrangementer.)
 • Fem uker (25 virkedager) for større arrangement (for eksempel sankthansaften, skisprinten og andre mer eller mindre offentlige arrangementer.)
 • For Elvefestivalen er fristen 15. juni

I perioder med ferieavvikling (sommer, jul, påske) må man påregne lengre behandlingstid. Det anbefales i disse periodene at det søkes i god tid.

Vedlegg:

 • Dokumentasjon på at søker disponerer lokalet hvor servering skal foregå.
 • Målsatt tegning av lokalet/arealet som søkes godkjent for servering av alkohol. Barer eller lignende skal være inntegnet.
 • Kopi av bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder. Dette gjelder bare når arrangør skal kjøpe alkohol via engrossalg.

Kriterier og vilkår

 • Bevillingsplikt: All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Alkoholservering i et offentlig areal vil normalt også kreve bevilling, selv om serveringen foregår uten betaling. Les om unntak i alkoholloven § 8-9 tredje og fjerde ledd.
 • Styrer: Det skal utpekes en styrer som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over skjenkingen, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. Ved store arrangement kreves det også at det utpekes en stedfortreder for styrer. Styrer og eventuelt stedfortreder må være over 20 år.
 • Krav om bestått kunnskapsprøve gjelder kun dersom arrangør skal kjøpe inn alkohol via engrossalg.
 • Vandelskrav: Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen og skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. I vurdering av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, kan det også tas hensyn til personens nærståendes innflytelse på virksomheten.
 • Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen.

Saksbehandling

Vi innhenter vurdering fra politiet, eventuelt fra skatte- og avgiftsmyndighetene og eventuelle andre instanser, hvis vurdering kreves for å belyse saken. Deretter blir søknaden vurdert.

Kommunen legger vekt på arrangementets karakter og målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Kommunen legger også vekt på om bevillingssøker og andre sentrale personer er egnet til å ha bevilling.

Drammen kommunes retningslinjer legges også til grunn for vurdering av om bevilling bør gis. Det treffes administrativt eller politisk vedtak som sendes søker, med kopi til blant annet politiet.

Grupper av alkoholholdig drikk

Du kan søke om bevilling for gruppe 1, gruppe 1 og 2, eller for gruppe 1, 2 og 3.

Gruppe 1

Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol (pilsnerøl og lignende).

Gruppe 2

Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol (bordviner, hetviner).

Gruppe 3

Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol (brennevin).