Kommunestyret i Drammen har ikke vedtatt nytt ordensreglement enda. Inntil dette er gjort gjelder ordensreglementene for de tre tidligere kommunene.

Ordensreglementet gjelder på skoleveien, i skoletiden, på SFO og ved alle arrangementer i regi av skolen.

1. Nulltoleranse

Alle elever skal utøve nulltoleranse mot

  • rasistiske utsagn og handlinger
  • seksuell trakassering
  • sjikane på grunn av religion eller livssyn
  • mobbing, både fysisk, psykisk og digitalt

2. Nettvett

Alle elever skal utøve nettvett.

All bruk av digitale verktøy skal foregå i henhold til skolens trivselsreglement.

3. Kniv eller våpen

Det er forbudt å ha kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade eller skape frykt for og blant medelever og andre.

4. Tobakk, snus, rusmidler

Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, alkohol, snus, narkotika eller andre rusmidler.

5. Utvendig kontroll

Ved mistanke om overtredelse av forbudene kan skolen foreta utvendig kontroll av elevenes eiendeler som befinner seg på skolens område, for eksempel sekker og bagger, samt oppbevaringssteder som disponeres av elevene – for eksempel garderobeskap, bokskap og lignende.

6. Bistand fra politiet

Skolens ledelse kan be om politiets bistand til å gjennomføre kontrolltiltakene. Skriftlig melding gis til eleven og foresatte etter undersøkelsen.

7. Skade eller hærverk

Bevisst skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et erstatningskrav på inntil kr. 5000.

Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker, pc og annet utstyr ref Skadeerstatningsloven § 1–2 punkt 2.

8. Brudd på ordensreglene

Brudd på ordensreglene kan medføre:

a) Muntlig irettesettelse
b) Muntlig melding til foreldre/foresatte
c) Skriftlig melding til foreldre/foresatte
d) Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid
e) Gjenstander som blir brukt provoserende, kan bli inndratt.

En elev som mobber eller på annen måte krenker andre, kan i særlig alvorlige tilfeller flyttes til en annen skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det.

9. Bortvisning

Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan elever på klassetrinna 8.–10. vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever på klassetrinna 1.–7. vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen.

Rektor selv vedtar bortvising etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, og eleven skal ha mulighet til å forklare seg muntlig.

Foreldrene til elever på 1.–7. klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk bortvising for resten av dagen.
Foreldrene til elever på 8.–10. klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk bortvising for hele dager.

10. Skolens aktiviteter

Reglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer.
Skolen kan, i spesielle tilfeller, utelukke elever fra slike arrangementer.

Klagemulighet

Du kan klage på de mest alvorlige refsingstiltakene, det vil si vedtak om bortvisning for én dag eller mer. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Klagen sender du til rektor. Klagefristen er tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.

Kommunale forskrifter for ordensreglement for Drammensskolen. Vedtatt av Bystyret 24. april 2017.

Kommunale forskrifter for ordensreglement vedtas som tillegg til skolenes egne trivselsreglement. Godkjenning av skolenes trivselsreglement delegeres til den enkelte skoles samarbeidsutvalg.