Kommunestyret i Drammen har ikke vedtatt nytt ordensreglement enda. Inntil dette er gjort gjelder ordensreglementene for de tre tidligere kommunene.

Dette ordensreglementet er gjeldende fra 1. januar 2017.

1. Virkeområde

Ordensreglementet omfatter den kommunale grunnskolen i Svelvik.

Ordensreglementet inneholder regler om orden og oppførsel, regler om hvilke tiltak som skal kunne brukes når elever bryter ordensreglementet, og regler om framgangsmåten når slike saker skal behandles.

Ordensreglementet gjelder for elevene i skoletiden på skolens områder, i skolens digitale rom og ved alternative læringsarenaer som er under skolens ledelse og ansvar, for eksempel skoleturer.

Ordensreglementet gjelder på skoleveien så langt skolen blir gjort kjent med brudd på reglene.

Ordensreglementet gjelder også for SFO og leksehjelpen, med unntak av i § 7, i denne forskrift.

2. Formål

Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, medansvar, et trygt og godt skolemiljø, god undervisning og godt læringsutbytte. Skolen skal i samarbeid med foresatte og organ for brukermedvirkning arbeide for å nå målene.

Ordensreglementet skal ivareta den enkelte elevs rettigheter og plikter så langt de ikke er fastsatt i lov eller på annen måte.

3. Regler for orden

Eleven skal:

 • Møte presis til timer og avtaler
 • Møte forberedt og delta aktivt i opplæringen
 • Ha med nødvendig bøker og utstyr
 • Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • Holde orden
 • Ikke forlate skolens område uten tillatelse
 • Følge skolens regler og rutiner om fravær

4. Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • behandle medelever, ansatte og andre som eleven møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell legning med mer.
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • følge den enkelte skoles ordensreglement og regler for nettvett, bruk av mobiltelefon, datautstyr, og lignende digitalt utstyr
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • vise respekt for skolens og andres eiendeler

Oppførsel som ikke aksepteres:

 • ta med eller bruke gjenstander som forstyrrer undervisningen og/eller kan skade personer, bygninger eller inventar
 • utsette andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, rasisme, utestengning, vold eller trusler om vold
 • jukse ved prøver eller i øvrig skolearbeid
 • ta med eller bruke tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler

5. Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel

Ved vurdering i orden og oppførsel gjelder § 3-1, § 3-2, § 3-5, § 3-6, og § 3-7 i forskrift til opplæringsloven.

Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er ytterligere regulert i ordensreglementet for Svelvikskolen - herunder om eleven opptrer i samsvar med § 3 Regler for orden og § 4 Regler for oppførsel

6. Sanksjoner ved brudd på regler

Ved regelbrudd kan skolen bruke følgende sanksjoner:

 1. muntlig irettesettelse
 2. muntlig melding til foresatte
 3. skriftlig melding til foresatte
 4. anmerkning (ungdomstrinnet)
 5. gi pålegg om å utføre oppgaver i, før eller etter skoletid for å rette opp skade påført skolens eiendom eller eiendeler
 6. endre friminutt med hensyn til tidspunkt og lengde
 7. midlertidig frata elev gjenstander som forstyrrer arbeidsro og opplæring
 8. inndra gjenstander som nevnt i § 4 f og inndra tobakk og rusmidler som nevnt i 4 i
 9. vedta midlertidig eller permanent klassebytte
 10. vedta midlertidig eller permanent skolebytte i særlige tilfeller (opplæringsloven § 8-1 fjerde ledd)
 11. bortvise elev fra skoletur eller arrangement
 12. Politianmeldelse ved straffbare forhold

I vurderingen av hvilken sanksjon som er hensiktsmessig skal det legges vekt på elevens alder og forutsetninger for å forstå konsekvenser av regelbruddet og elevens vilje til å rette opp følgene av regelbruddet. Det skal være forholdsmessighet mellom regelbruddet og sanksjonen. Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Ved alvorlige sanksjoner skal foreldre kontaktes. Her gjelder skolens egne regler.

7. Fremgangsmåte ved bruk av sanksjoner etter punkt 6

a) Personell kompetanse

Rektor treffer beslutninger om sanksjoner, jf. opplæringsloven § 9-1. Ansatte på skolen treffer beslutninger innenfor rammen av den myndighet rektor har delegert.

b) Ved ileggelse av sanksjoner gjelder

Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes å bruke sanksjoner, jf. opplæringsloven § 2-9. Hendelsen og regelbruddet må være tilstrekkelig godt undersøkt, jf. krav om god forvaltningsskikk. Skolen skal skriftlig dokumentere grunnlaget for bruken av sanksjon herunder hvilken regel som ble brutt, tidspunkt, og hvilken sanksjon som ble benyttet.

c) Enkeltvedtak

Ved alvorlige regelbrudd hvor det brukes sanksjoner som nevnt i § 6 bokstav i, j, k, l, og m skal saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven følges.

d) Rusmidler og gjenstander som er inndratt eller midlertidig fratatt elev

Tobakk, snus og alkohol som er inndratt etter § 6 bokstav h skal overlates til foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet. Ulovlig gjenstander som er inndratt etter § 6 bokstav h skal overlates til politiet. Øvrige gjenstander som er inndratt skal overlates til foresatte. Gjenstander som midlertidig er fratatt elev etter § 6 g skal leveres tilbake til elev senest innen skoledagen slutter.

8. Skadeverk

Ved skade verk på skolens bygninger og/ eller eiendeler kan eleven og elevens foresatte gjøres erstatningsansvarlig inntil kr 5000, etter skadeserstatningslovens § 1-1 og § 1-2. Eleven kan gis anledning til å utbedre skaden selv dersom dette anses hensiktsmessig.

9. Straffbare forhold

Straffbare forhold skal som hovedregel meldes til politiet.

10. Lokale regler

Den enkelte skole utarbeider regler tilpasset lokale forhold som presiserer reglene i denne forskrift. Disse reglene skal godkjennes i samarbeidsutvalget (SU). Ved eventuell motstrid er forskrift om ordensreglementet overordnet den enkelte skoles lokale regler.

11. Ikrafttredelse

Forskrift om ordensreglement gjelder fra 1. januar 2017.

Skolen plikter å gjøre elever, foresatte og ansatte kjent med forskrift om ordensreglement for grunnskolen og skolens lokale regler hvert år ved skoleårets begynnelse. Dette ansvaret påhviler hver enkelte rektor.